ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , πρόκειται να προδημοσιευτούν άμεσα και να ενεργοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα τρια νέα  προγράμματα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 . Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής :

 

 1. «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»  

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης  , η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  , ανέρχεται στα 50.000.000€ , ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  είναι από 30.000€ έως 300.000 € .

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο  50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης,

 

Επιλέξιμες Ενέργειες

 

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

 

Οι υποβολές των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2015  και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2016.

 

 

 1. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Στόχος του προγράμματος είναι η  ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι  πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης θα είναι  :

 

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης  , η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  , ανέρχεται στα 50.000.000€ , ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  είναι από 5.000€ έως 25.000 € , με ποσοστό ενίσχυσης  100% .

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 

 • επαγγελματικός εξοπλισμός
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

 

Μεταξύ των επαγγελματικών δραστηριοτήτων καλύπτονται ενδεικτικά οι εξής :

 

-Ιατρικές (ιατροί, οδοντίατροι κλπ)

-Τεχνικές(Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, κλπ)

-Οικονομοτεχνικές (οικονομολόγοι, λογιστές, σύμβουλοι κλπ)

-Αγροδιατροφικές (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, χημικοί, κλπ)

-Κοινωνιολογικές (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ)

– Δημιουργική βιομηχανία (σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, γλύπτες ή ζωγράφοι, κλπ)

-Νομικές (δικηγόροι, κλπ)

 

Οι υποβολές των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2015  και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2016.

 

 

 1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

 

Στόχος   της δράσης είναι :

 

 • Η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι  φυσικά πρόσωπα  άνω των 25 ετών , που κατά την υποβολή της αίτησης θα είναι  :

 

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας

 

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης  , η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης  , ανέρχεται στα 120.000.000€ , ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός  είναι έως 50.000 € , με ποσοστό ενίσχυσης  100% .

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • παραγωγικός εξοπλισμός,
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

 

Εισοδηματικά κριτήρια για την επιλογή αναμένεται να  τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι υποβολές των προτάσεων αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2015  και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2016.

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras