Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ενισχύσεις έως 55% – Υποβολές από 12 Οκτωβρίου 2016

 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει στην δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών και βιώσιμων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και των συνεργασιών, στην επανεκβιομηχανιση της χώρας και στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

 

Κλάδοι Δραστηριότητας (ενδεικτικά)

 • Τουρισμός
 • Μεταποίηση
 • Logistics
 • Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αγροδιατροφή
 • Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων
 • Παραγωγή, Διανομή και Υποδομές Ενέργεια

 

Καθεστώτα

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Συνέργειες & Δικτυώσεις
 • Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία Συμμετοχών
 • Ολοκληρωμένα Χωρικά & Κλαδικά Σχέδια ­ Αλυσίδες Αξίας
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 

Είδη Κινήτρων

 • Φορολογική Απαλλαγή Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών . Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.
 • Επιχορήγηση Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για τη κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών (στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60%, ενώ στον τομέα Logistics σε 70%).
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Μισθολογικό ΚόστοςΠροϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους: υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Λοιπές Κατηγορίες Δαπανών Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μια σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας. Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπάνων περιφερειακών ενισχύσεων

 

Ποσοστά Ενίσχυσης

Tα ποσοστά ενίσχυσης σύμφωνα με τον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων κυμαίνονται από 20% έως και 55% , ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης του έργου και το μέγεθος της επιχείρησης .

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Ως ελάχιστο ύψος επένδυσης προσδιορίζεται:

 • 75.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Υποβολές Επενδυτικών Σχεδίων

 • Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας : έως 30 Νοεμβρίου 2016
 • Καθεστώς Μηχανολογικού Εξοπλισμού : έως 28 Απριλίου 2017
 • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ : έως 30 Νοεμβρίου 2016
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους : έως 28 Απριλίου 2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras