Επίσημη ανακοίνωση 4 νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορούν την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων , των ανέργων , των αυτοαπασχολούμενων και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Η συνολική ενίσχυση ξεκινά από 40% και φτάνει έως το 100 % .

Οι δράσεις που προκηρύχθηκαν και ξεκινούν να υποδέχονται υποβολή προτάσεων από τις αρχές Μαρτίου είναι :

 • Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
  Αφορά υφιστάμενες ή και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού και πιο συγκεκριμένα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, θαλάσσιες μεταφορές , campings , κατασκηνώσεις, ταξιδιωτικά πρακτορεία, υπηρεσίες κρατήσεων, εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, ενοικιάσεις οχημάτων κλπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 70.000.000€ , ο προϋπολογισμός ανά πρόταση μπορεί να είναι από 15.000€ έως 150.000€ και η επιδότηση φτάνει έως 50% .
  Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο ,μηχανήματα και εξοπλισμό,εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / νερού ,παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού , παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ.) ,πιστοποιήσεις συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενέργειες προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους , λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού,μεταφορικά μέσα, μελέτες και έρευνες αγοράς, αμοιβές Συμβούλων και μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από τις 11.02.2016 , ενώ οι προτάσεις κατατίθενται από 29/03/2016 έως 27.05.2016. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η υφιστάμενη απασχόληση τουλάχιστον 0,5 Ετήσιας Μονάδας Εργασίας , ενώ ισχύει ο κανόνας DeMinimis.

 

 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
  Αφορά υφιστάμενες ή και νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Αγροδιατροφής ,Βιομηχανίας Τροφίμων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Ενέργειας, Υγείας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Περιβάλλοντος, των Υλικών και Κατασκευών καθώς και της Πολιτιστικής-Δημιουργικής Βιομηχανίας .
  Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 78.000.000€, ο προϋπολογισμός ανά πρόταση μπορεί να είναι από 15.000€ έως 200.000€ και η επιδότηση φτάνει έως 50% .
  Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν κτίρια , εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας,μηχανολογικό εξοπλισμό, απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού ,την εχνολογική αναβάθμιση μέσω της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ, την πιστοποίηση Συστημάτων, σχεδιασμό και τυποποίηση, την προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων, τα δικαιώματα τεχνογνωσίας , την τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη για την βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και της καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας καθώς και το πλήρες μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από τις 11.02.2016 , ενώ οι προτάσεις κατατίθενται από 07/04/2016 έως 20.05.2016 , ενώ ισχύει ο κανόνας DeMinimis.

 

 • Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων
  Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από ανέργους ή ελευθέρους επαγγελματίες, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 72.000.000 €, ο προϋπολογισμός ανά πρόταση μπορεί να είναι από 15.000€ έως 60.000€ και η επιδότηση φτάνει το 100%. Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Αγροδιατροφής ,Βιομηχανίας Τροφίμων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Ενέργειας, Υγείας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Περιβάλλοντος, των Υλικών και Κατασκευών καθώς και της Πολιτιστικής-Δημιουργικής Βιομηχανίας .
  Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν τον αναγκαίο επαγγελματικό και παραγωγικό εξοπλισμό ,το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες ) , την προβολή και δικτύωση και την συμμετοχή σε εκθέσεις, τις Αποσβέσεις Παγίων, την προμήθεια αναλωσίμων, τις ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων), το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) και τις
  αμοιβές τρίτων . Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ενώ οι προτάσεις κατατίθενται από 17/03/2016 έως 27.04.2016.

 

 • Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Η δράση αφορά άνεργους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχους της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας . Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 32.500.000 €, ο προϋπολογισμός ανά πρόταση μπορεί να είναι από 5.000€ έως 25.000€ , ενώ για συνεργατικά σχήματα ο προϋπολογισμός ανά πρόταση μπορεί να φτάσει τις 50.000€. Η επιδότηση φτάνει το 100% .
  Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν τον αναγκαίο επαγγελματικό εξοπλισμό ,το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες) , την προβολή και δικτύωση , τις Αποσβέσεις Παγίων, την προμήθεια αναλωσίμων, τις ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων), το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) και τις αμοιβές τρίτων . Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ενώ οι προτάσεις κατατίθενται από 08/03/2016 έως 15.04.2016.

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras