Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 για τις επιχορηγήσεις LIFE – Υπο-προγράμματα για το ‘Περιβάλλον’ και ‘Δράση για το Κλίμα’

lifeΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (οντότητες) που είναι καταχωρημένα στην    Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να υποβάλουν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής    προτάσεων  2016 για τις επιχορηγήσεις LIFE. Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις για τα δύο    υποπρογράμματα LIFE.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες δικαιούχων: (1) δημόσιοι φορείς, (2) ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και (3) ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις  (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ).

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός για τα έργα ανάληψης δράσης για την παρούσα πρόσκληση είναι 337.536.184 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 273.936.184 ευρώ προβλέπονται για το υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και 63.600.000 ευρώ για το υποπρόγραμμα Δράση για το κλίμα. Τουλάχιστον 55% των δημοσιονομικών πόρων θα κατανεμηθούν σε έργα υποστηριζόμενα μέσω επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για το ‘Περιβάλλον’ θα υποστηρίζουν έργα που αφορούν τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Οι κατηγορίες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016 για τις επιχορηγήσεις LIFE, είναι οι εξής:


«Παραδοσιακά» έργα

Τα «Παραδοσιακά» έργα καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

Σύμφωνα με το υπο-πρόγραμμα για το Περιβάλλον:
• LIFE Φύση & Βιοποικιλότητα
• LIFE-Περιβάλλον & Αποδοτικότητα των Πόρων
• LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

Σύμφωνα με το υπο-πρόγραμμα για την Δράση για το Κλίμα:
• LIFE Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
• LIFE Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
• LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση

Τα «Παραδοσιακά» έργα μπορεί να είναι βέλτιστες πρακτικές, επιδεικτικά, πιλοτικά ή πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης, ανάλογα με τον τομέα προτεραιότητας. Τα έργα βέλτιστης πρακτικής εφαρμόζουν κατάλληλες, οικονομικά αποδοτικές και state-of-the-art τεχνικές, μεθόδους και προσεγγίσεις, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό πλαίσιο του έργου, τα έργα επίδειξης θέτουν σε εφαρμογή, δοκιμή, αξιολόγηση και δράσεις διάδοσης,μεθοδολογίες ή προσεγγίσεις που είναι νέες ή άγνωστες στο ειδικό πλαίσιο του έργου, όπως το γεωγραφικό, οικολογικό, κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, και που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και αλλού σε παρόμοιες περιστάσεις, τα πιλοτικά προγράμματα εφαρμόζουν μια τεχνική ή μέθοδο η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ούτε έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, ή αλλού, που προσφέρουν πιθανά περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη σε σύγκριση με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές και που μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε ευρύτερη κλίμακα σε παρόμοιες καταστάσεις, τα έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης στοχεύουν στην υποστήριξη της επικοινωνίας, της διάδοσης των πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης στους τομείς των υποπρογραμμάτων για το Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα.


Ολοκληρωμένα έργα

Τα Ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον είναι έργα που εφαρμόζουν σε μεγάλη εδαφική κλίμακα (περιφερειακό, πολυ-περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο) περιβαλλοντικά σχέδια ή στρατηγικές που απαιτούνται από ειδική περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, που αναπτύχθηκε σύμφωνα με άλλες πράξεις της Ένωσης ή που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές των κρατών μελών, κυρίως στους τομείς της φύσης (συμπεριλαμβανομένου τη διαχείριση του δικτύου Natura2000), το νερό, τα απόβλητα και τον αέρα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την προώθηση του συντονισμού με και την κινητοποίηση τουλάχιστον μίας άλλης σχετικής Ευρωπαϊκής, εθνικής ή ιδιωτικής πηγής χρηματοδότησης.

Τα Ολοκληρωμένα έργα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος για την Δράση για το Κλίμα είναι έργα που εφαρμόζουν σε μεγάλη εδαφική κλίμακα (περιφερειακό, πολυ-περιφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο) σχέδια δράσης για το κλίμα, στρατηγικές ή “χάρτες πορείας” (road maps) που απαιτούνται από ειδική νομοθεσία της Ένωσης για το Κλίμα, που αναπτύχθηκε σύμφωνα με άλλες πράξεις της Ένωσης ή που έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές των κρατών μελών, κυρίως στους τομείς του μετριασμού και την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και η προώθηση του συντονισμού με την κινητοποίηση και τουλάχιστον μίας άλλης σχετικής Ευρωπαϊκής, εθνικής ή ιδιωτικής πηγής χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των επιχορηγήσεων LIFE ανέρχεται σε ποσοστό 60%, ενώ στη Φύση & Βιοποικιλότητα και για τις περιπτώσεις που αφορούν είδη και οικοτόπους προτεραιότητας, το ποσοστό ανέρχεται σε 75%.

Η LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να υποβάλει προτάσεις και να υλοποιεί έργα LIFE σχετικά με το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την Κλιματική Αλλαγή. Η LEVER βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης για έργο που υπέβαλε ως επικεφαλής εταίρος κατά την τελευταία πρόσκληση.

 

«Παραδοσιακά» έργα

Τύπος Επιχορήγησης

Ημερομηνία Έναρξης

Ημερομηνία Λήξης

Δράση για το ΚλίμαClimate Change Action (Mitigation, Adaptation and Climate Governance & Information) 19 Μαΐου 2016 07 Σεπτεμβρίου 2016, 16:00 ώρα Βρυξελλών
Περιβάλλον & Αποδοτικότητα των Πόρων Environment & Resource Efficiency 19 Μαΐου 2016 12 Σεπτεμβρίου 2016, 16:00 ώρα Βρυξελλών
Φύση & Βιοποικιλότητα Nature & Biodiversity 19 Μαΐου 2016 15 Σεπτεμβρίου 2016, 16:00 ώρα Βρυξελλών
Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση Environmental Governance & Information 19 Μαΐου 2016 15 Σεπτεμβρίου 2016, 16:00 ώρα Βρυξελλών

Ολοκληρωμένα έργα

Ημερομηνία Λήξης: Φάση I (concept note) 26 Σεπτεμβρίου 2016, 16:00 ώρα Βρυξελλών
Ημερομηνία Λήξης: Φάση II (full proposal) 15 Μαρτίου 2017 για Ολοκληρωμένα έργα του υποπρογράμματος για το Περιβάλλον (ενδεικτική ημερομηνία)

15 Απριλίου 2017 για Ολοκληρωμένα έργα του υποπρογράμματος για τη Δράση για το Κλίμα (ενδεικτική ημερομηνία)

 

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras