Ολοκληρωμένα συστήματα Αξιόλογησης & Εκπαίδευσης

Ανθρώπινου Δυναμικού και Επαναχάραξης Στρατηγικής

Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες

Η Lever A.E. αποτελεί φορέα εφαρμογής της τεχνογνωσίας του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, κορυφαίας Ελληνικής Εταιρείας στον τομέα των τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, στους τομείς μελετών, έκδοσης αδειών και επίβλεψης εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων, διαχείρισης ποιότητας, ενέργειας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφαλείας στην εργασία.

Ο όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ συνοψίζοντας αφενός την εμπειρία των δύο και πλέον δεκαετιών και αφετέρου την τεχνογνωσία που είναι αποτέλεσμα του ευρύτατου φάσματος δραστηριοποίησης του, είναι σε θέση να μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Τεχνικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης Έργων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, Ομοσπονδίες, Οργανισμούς, Σωματεία και γενικότερα Φορείς του Δημόσιου τομέα.

Ο Όμιλος αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδότησης δημοσίων έργων για ένα μεγάλο εύρος τεχνικού και περιβαλλοντικού αντικειμένου. Οι μελέτες τεχνικών έργων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρησιακού σχεδιασμού των φορέων του δημοσίου και προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των προς εκτέλεση έργων.

Οργανόγραμμα & Δομή

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης της Lever A.E. είναι η Γενική Συνέλευση Μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα συγκεκριμένα όργανα είναι αρμόδια για τη λήψη κάθε είδους αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lever A.E. αποτελείται από τρία (3) μέλη:

1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Καριπίδης Θεόδωρος, εκ των ιδρυτών της εταιρείας το 2010.
2. Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Καρκαβίτσας Πολύκαρπος.
3. Μέλος ΔΣ είναι η κα Δασκαλούδη Πωλίνα.

Υποστήριξη Διοίκησης
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Αποστολή του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και ο έλεγχος και αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Τμήμα Ποιότητας
Στόχος της ανάπτυξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης που θα διασφαλίζει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία των τμημάτων της Εταιρείας, παρέχοντας ένα κοινό μηχανισμό διοίκησης και παρακολούθησής τους από τη Διοίκηση. Με δεδομένη την τήρηση της νομοθεσίας και στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των «πελατών» της εταιρείας, εφαρμόζονται πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 14001:2015.

Γραμματεία
Η Γραμματεία φροντίζει για την ομαλή καθημερινή λειτουργία του γραφείου και δρα έτσι ώστε να προλαμβάνει απρόβλεπτα περιστατικά. Επίσης, φροντίζει για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των υπόλοιπων εργαζομένων. Λειτουργεί επίσης και ως σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας και των εξωτερικών πελατών.

 

ae
deltaengineering
leverlearning
lever
pointers
leverlearning
geomeletitiki
eu-espa-epanek