ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)

Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)

Στα πλαίσια υλοποίησης του νέου κύκλου επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 -2020 αλλά και άλλων Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 από τον εκάστοτε δυνητικό δικαιούχο – οργανισμό.
Η Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας δύναται να είναι: α) τύπου Α, για πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες. β) τύπου Β, για πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, γ) τύπου Γ, για πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο που υλοποιούνται με ίδια μέσα (με επί μέρους δημόσιες συμβάσεις μέχρι ποσοστού 30%) ή και συνδυασμός αυτών. Η Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας χορηγείται είτε από την εκάστοτε ορισμένη Διαχειριστική Αρχή ή από ιδιωτικούς Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη της τεκμηρίωσης του Συστήματος σε συνεργασία με τον φορέα (Εγχειρίδιο Συστήματος, Οργανωτικό Μοντέλο, Διαδικασίες Λειτουργίας, Έγγραφα)
 • Εκπαίδευση των εμπλεκομένων (Υπευθύνων Διαχείρισης) του φορέα
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του ΣΔΕΠ
 • Διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Διαχείρισης και καταγραφή πρακτικών.
 • Καθοδήγηση των Υπευθύνων Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών που θα προκύψουν με την εφαρμογή του συστήματος.
 • Συντονισμό της Διοικητικής ανασκόπησης
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης πιστοποίησης

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras