ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης

Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης

Με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας που απαιτείται στον δημόσιο τομέα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών, η εταιρία παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης, σχεδιασμού και εφαρμογής πρότυπων διαδικασιών, ειδικά σε ό,τι αφορά:

  • την αξιοποίηση και την ορθολογική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη αναφορικά με τον ανασχεδιασμό του συστήματος εκπαίδευσης – συνεχιζόμενης κατάρτισης των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στις αξίες των βασικών αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και της Χρηστής Διακυβέρνησης, καθώς και Δημιουργία νέου πλαισίου πολιτικής προσωπικού στους δημόσιους οργανισμούς και αντίστοιχου προγράμματος εφαρμογής, με σκοπό την εισαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, σύστημα προσλήψεων, σύστημα αξιολόγησης απόδοσης υπαλλήλων, συνθήκες εργασίας και θέματα υγείας και ασφάλειας, κίνητρα, συλλογικές διαπραγματεύσεις).

  • την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με το ρυθμιστικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των κανονιστικών κειμένων και ρυθμίσεων, η οποία δημιουργεί προβλήματα κατανόησης, συμμόρφωσης και ασφάλειας δικαίου τόσο στην ίδια τη δημόσια διοίκηση, όσο και στις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

  • την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της εφαρμογής ΤΠΕ

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την ενίσχυση της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Governance) με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ηλεκτρονική υποστήριξη:

α. της επικοινωνίας και της συνεργασίας των Φορέων του Δημοσίου με το εξωτερικό τους περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει Πολίτες (Government to Citizen – G2C), Επιχειρήσεις (Government to Business – G2Β) καθώς επίσης και άλλους Δημόσιους Οργανισμούς (Government to Government – G2G),

β. των εσωτερικών λειτουργιών τους μέσω εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων, μέσω εξωστρεφών πληροφοριακών συστημάτων που σήμερα βασίζονται κυρίως στο Internet. H ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών.

  • την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων διοίκησης

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για τη βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δημόσιου Τομέα με την υλοποίηση δράσεων για την εσωτερική αλλαγή και την ανάπτυξη της ικανότητας των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, οι οποίες απαιτούν συνδυασμένη προσέγγιση, στο σύνολο των αλληλεξαρτημένων παραγόντων που καθορίζουν την οργάνωση και λειτουργία τους. Απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, που θα προβλέπει συντονισμένες παρεμβάσεις σε όλους τους συντελεστές του συστήματος που αποτελεί ένας δημόσιος οργανισμός (δομές, διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, πληροφοριακά συστήματα, κλπ.), εντάσσοντας οργανικά και τις ΤΠΕ σε όλο το πλέγμα των λειτουργιών του.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras