Αλλαγές στην Έκδοση, Αναθεώρηση και Έλεγχο Οικοδομικών Αδειών

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MΒΑ  

Τμήμα Διαχείρισης Αδειών, Delta Engineering 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, έθεσε από τις 26 Απριλίου 2022 και εώς τις 10 Μάϊου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών  Σταθμών και Ειδικότερες διατάξεις για την Ενεργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος». Ανάμεσα στα προτεινόμενα άρθρα του νέου Σ/Ν, και συγκεκριμένα με  διατάξεις του που περιλαμβάνονται στο  ΣΤ’ Μέρος, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην απλοποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας έκδοσης, αναθεώρησης και έλεγχο οικοδομικών αδειών και όρων δόμησης. Ειδικότερα:

  • Προέγκριση οικοδομικής άδειας

Με διάταξη του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ αλλάζει η νομοθετική ρύθμιση του 4495/2017, που προβλέπει μέχρι τώρα ότι «η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες ένα (1) και δύο (2) του άρθρου 36 και προαιρετική για την κατηγορία τρία (3) του ιδίου άρθρου» και καθιερώνεται ότι «η  προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών».

Στόχος της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου είναι η «επιτάχυνση  της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών».

Παρόλα αυτά πρέπει να επισημανθεί πως με τη νέα ρύθμιση ενώ η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών προβλέπεται παράλληλα ότι «η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι υποχρεωτική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου».

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών

Συνδυαστικά με τις αλλαγές που επιφέρει στις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών το σχέδιο νόμου του Υ.Π.ΕΝ. αλλάζει ο τρόπος έκδοσης τους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και η διαδικασία ελέγχου τους. Όπως σημειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται το σύνολο των οικοδομικών αδειών, να εκδίδεται αυτόματα. Παράλληλα καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη νέα διαδικασία.

Ταυτόχρονα υπάρχει η πρόβλεψη πως: «Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου».

  • Διάγραμμα κάλυψης με ευθύνη μηχανικού

Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζονται τα νέα στοιχεία ελέγχου των διαγραμμάτων κάλυψης. Η πλέον σημαντική τροποποίηση συνίσταται στο ότι στα διαγράμματα κάλυψης δεν περιλαμβάνεται πλέον ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης ενώ ορίζεται πως συνοδεύεται από «υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχει μεταβληθεί ο επιτρεπόμενος Συντελεστής Δόμησης του οικοπέδου και ότι στην επιτρεπόμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.

Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.»

  • Τροποποίηση σύνθεσης ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Τέλος με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) για τη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α). Ειδικότερα: α) ο Γενικός Διευθυντής Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του, αντικαθιστά τους δύο (2) Διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, και τους εκάστοτε οριζόμενους αναπληρωτές τους, β) ο αριθμός των μηχανικών, Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλων Α` βαθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ορίζεται σε δύο (2), και γ) ο αριθμός των μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, αυξάνεται ομοίως σε δύο (2).

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου.

Η εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Αναπτυξιακών φορέων στο σχεδιασμό των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα LEADER).  

Περισσότερα »