Αναστολή Οικοδομικών Εργασιών, Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Πράξεων Εφαρμογής σε Περιοχές όπου εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ)

Συντάκτης: Μακρίδου Αναστασία

Διπλ  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc

Τομέας Γεωπληροφορικής και Εφαρμογών Πληροφορικής, ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί

Στις 8/4/2022, ο αρμόδιος Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαράς Νικόλαος, εξέδωσε την υπ.αρ. 35365/1385/8-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΚΨ4653Π8-ΨΒΟ) απόφαση με θέμα «Ερμηνεία σχετικά με τη δυνατότητα τμήματος εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης να εξαιρεθεί από την υπό εξέλιξη σχετική πράξη εφαρμογής δεδομένου ότι στην περιοχή αυτή έχει εκκινηθεί διαδικασία Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και να αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης πράξης εφαρμογής.»

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, σε περίπτωση που ανακοινωθεί η κατάρτιση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για περιοχή που περιλαμβάνεται σε ήδη εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη, πριν την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής, εφαρμόζεται αναστολή των οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών στην περιοχή που καταλαμβάνεται από το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων. Επιπλέον, η πράξη εφαρμογής που εκπονείται παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι την έκδοση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, άλλως και εφόσον είναι εφικτό να περιοριστεί αυτή στην υπόλοιπη περιοχή της πολεοδομικής μελέτης, ήτοι να εξαιρεθεί αυτής η περιοχή που καταλαμβάνεται από το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και να αποτελέσει μεταγενέστερα αντικείμενο μεμονωμένης πράξης εφαρμογής αν συντρέξει περίπτωση.

Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, στα οποία εφαρμόζονται οι περιορισμοί στις οικοδομικές εργασίες και τις εν εξελίξει πράξεις εφαρμογής, και τα οποία δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα διοικητικά όρια δημοτικών ενοτήτων συντάσσονται για:

· προγράμματα αναγέννησης αστικής ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αποκατάστασης από καταστροφές,

· σε περιοχές παρέμβασης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, όπως ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, καθώς και

· σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για πάνω από το 70% της χώρας, όπου ο σχεδιασμός είτε δεν υπάρχει, είτε είναι παρωχημένος με ασφάλεια δικαίου, προστατεύοντας παράλληλα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Χρειάζεστε βοήθεια;