JEREMIE FRSP for Entrepreneurship

Το πρόγραμμα Jeremie FRSP for Entrepreneurship, είναι σύμπραξη του European Investment Fund (EIF) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του ΕΣΠΑ, δηλαδή χωρίς κεφάλαια από την Τράπεζα. Το πρόγραμμα Jeremie FRSP χρηματοδοτεί Μικρές και Μεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Στην Ελλάδα, η ALPHA Τράπεζα μόλις υπέγραψε σχετική συμφωνία με το EIF και μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα διατίθεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως η κατά 50% επιδότηση του επιτοκίου, καθώς το μέρος του δανείου που συνιστά τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ παρέχεται άτοκο.

 

Συνολικά, τα κύρια πλεονεκτήματα του Προγράμματος είναι:

 • Εξαιρετικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα από 2,95%, λόγω της συγχρηματοδοτήσεως.
 • Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως ανά επιχείρηση.
 • Ευελιξία αποπληρωμής και μεγάλη διάρκεια δανείου, έως 120 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέσεων πατήστε εδώ) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) οι οποίες πληρούν αθροιστικά  τις εξής προϋποθέσεις:

 

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως:
 1.       i) Απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
 2.       ii) Εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ.
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

 

Προθεσμία υλοποιήσεως

Η καταληκτική ημερομηνία ολικής εκταμιεύσεως του δανείου ορίζεται η 30.11.2015 εκτός εάν ο προϋπολογισμός του Προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

 

Σκοπός δανείου

Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

 

 • Επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή / και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.).
 • Αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ). συμπεριλαμβανομένου του εργασιακού κόστους (μισθοί και ημερομίσθια), ενοικίων και λοιπού λειτουργικού κόστους.

 

Σημειώνεται ότι κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

 

Ύψος δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως 2.000.000 ευρώ.

 

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας δανείου.

 

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, σήμερα 5,90%, πλέον περιθωρίου από 0 έως 5 εκατοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεπώς η τελική επιτοκιακή επιβάρυνση της επιχείρησης ανέρχεται σήμερα στο προνομιακό επιτόκιο, από 2,95% έως 5,45% (πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%).

 

Τρόπος εξυπηρετήσεως

Με ισόποσες μηνιαίες / τριμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, τα ποσά των οποίων θα συμφωνούνται με κάθε επιχείρηση ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλο της επιχειρήσεως.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 2310 552113 ή στο mail info@lever.gr

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras