Τα μέλη μας

Άλκης Κυριάκου

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με περισσότερα από είκοσι έτη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς  φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η ενασχόλησή μου με πλήθος συγχρηματοδοτούμενων έργων οδήγησε σε βαθιά γνώση των διαδικασιών που διέπουν τη δημόσια διοίκηση και του τρόπου αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και πηγών χρηματοδότησης, με σκοπό τον αναπτυξιακό σχεδιασμό αλλά και τη βέλτιστη κεφαλαιοποίηση  των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιήθηκαν.