Πρώτη (1η) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων  του Προγράμματος INTERREG Euro-MED 2021-2027

Συντάκτης: Ελισσάβετ Παυλίδου

Διπλ. Χημικός Μηχανικός, MSc

Διευθύντρια Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του INTERREG Euro-MED 2021-2027 δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έργων την 1η Ιουνίου στις 12μ.μ. (ώρα CEST).

Το πρόγραμμα INTERREG Euro-MED αφορά προτάσεις έργων εδαφικής συνεργασίας. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλλει στη μετάβαση προς μία κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική κοινωνία, μέσω της καταπολέμησης του αντίκτυπου των παγκόσμιων αλλαγών στους μεσογειακούς πόρους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος στοχεύετε να ενισχυθεί ο ρόλος του περιβάλλοντος ως καταλύτης για τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος καλύπτει εξήντα εννέα (69) Περιφέρειες δεκατεσσάρων (14) χωρών, εκ των οποίων δέκα (10) είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερις (4) χώρες του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ). Επιπλέον, οι φορείς που μπορούν να είναι δικαιούχοι και να συμμετέχουν σε μία πρόταση ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι φορείς
 • Δημόσιοι φορείς
 • Ιδιωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών εταιρειών
 • Διεθνείς οργανισμοί που ενεργούν βάσει του εθνικού δικαίου στα κράτη μέλη της ΕΕ ή βάσει διεθνούς δικαίου

Για την υποβολή προτάσεων στην 1η πρόσκληση θα πρέπει το εταιρικό σχήμα να απαρτίζεται από τουλάχιστον έξι (6) εταίρους, από έξι (6) διαφορετικές χώρες της επιλέξιμης περιοχής. Επιπρόσθετα, ένας (1) εταίρος θα πρέπει να εδρεύει σε μία περιοχή της ΕΕ στην επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος κι ένας (1) σε μία από τις τέσσερις (4) χώρες του ΜΠΒ.

Από τις πολυάριθμες προτεραιότητες χρηματοδότησης και τους συγκεκριμένους στόχους που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίοδο 2021-2027, το Interreg Euro-MED επέλεξε τρεις (3) προτεραιότητες και έξι (6) συγκεκριμένους στόχους:

 • Προτεραιότητα 1 – Μια πιο έξυπνη Μεσόγειος
 • Ειδικός στόχος 1.1: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών.
 • Προτεραιότητα 2 – Μια πιο πράσινη Μεσόγειος
 • Ειδικός στόχος 2.4: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης του κινδύνου καταστροφών, ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα.
 • Ειδικός στόχος 2.6: Προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική και αποδοτική από πλευράς πόρων οικονομία.
 • Ειδικός στόχος 2.7: Ενίσχυση της προστασίας και διατήρησης της φύσης, της βιοποικιλότητας και των πράσινων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών και μείωση όλων των μορφών ρύπανσης.
 • Προτεραιότητα 3 – Μεσογειακή Διακυβέρνηση
 • Ειδικός στόχος 6.6: Δράσεις για την υποστήριξη της καλύτερης διακυβέρνησης.

Η πρώτη πρόσκληση αφορά σε έργα που στοχεύει η Προτεραιότητα 3 «Μεσογειακή Διακυβέρνηση» του Προγράμματος και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου (SO6.6) «Άλλες ενέργειες για την υποστήριξη μίας καλύτερης διακυβέρνησης της συνεργασίας».

Τα έργα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • Θεματικά Κοινοτικά Έργα (ΘΚΕ): Τα συγκεκριμένα έργα έχουν στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και συνεργειών μεταξύ των έργων. Μέσω των έργων αυτών θα αναπτυχθούν τεχνικές γνώσεις με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους και των στρατηγικών με σκοπό την μεταφορά τους μεταξύ των ενδιαφερόμενων περιοχών και φορέων. Τα ΘΚΕ αφορούν κατά κύριο λόγο τις περιοχές εντός της περιοχής του Προγράμματος.
 • Έργα Θεσμικού Διαλόγου (ΕΘΔ): Τα συγκεκριμένα έργα υποστηρίζουν την αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών του Προγράμματος. Επίσης, στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς κι ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των έργων σε πρακτικές και δημόσιες πολιτικές, ενισχύοντας, έτσι, τις θεσμικές ανταλλαγές για να επηρεάσουν τους μηχανισμούς. Τέλος, τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διακυβέρνησης σε διακρατικό επίπεδο τόσο εντός όσο κι εκτός της ζώνης του Προγράμματος.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρώτης πρόσκλησης προτάσεων αγγίζει τα τριάντα έξι (36) εκατομμύρια ευρώ συνολικά (χρηματοδότηση INTERREG και εθνική χρηματοδότηση). Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου ανέρχεται έως τα τέσσερα (4) εκατομμύρια ευρώ (για τα έργα) ΕΘΔ – πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ (για τα έργα ΘΚΕ).

Τα έργα θα πρέπει να έχουν διάρκεια περίπου επτά (7) έτη. Επιπλέον, θα διενεργείται ανασκόπηση της προόδου του έργου κάθε 2 χρόνια σε συνεργασία με την Κοινή Γραμματεία προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των δραστηριοτήτων και να αναπροσαρμόζεται το σχέδιο εργασίας και ο προϋπολογισμός σε σχέση με την εξέλιξη του Προγράμματος και τα θεματικά έργα. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2029.

Χρειάζεστε βοήθεια;