Lever logo small Lever logo small

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Διεύθυνση “Ιδιωτικού Τομέα”

Γενικά Στοιχεία

Η Lever A.E. εκπροσωπεί αποκλειστικά στην Ελλάδα μερικές από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, όπως η Valueselling, η worldviewacademy, η Customer Focus, κ.α. Με την τεχνογνωσία, της μεθόδους εργασίας και τα μοντέλα λειτουργίας αυτών υποστηρίζει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα επιδρώντας στις επιχειρήσεις μέσω των παρακάτω τμημάτων.

Τμήμα Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το τμήμα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης διαχείρισης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, αρμοδιότητα τη Διαχείριση Έργων, την οργάνωσης εκπαιδευτικών συναντήσεων και σχετικών Ερευνών. Η Lever A.E. συμβάλει στην μετατροπή της στρατηγικής των πελατών της σε προσδοκώμενα αποτελέσματα, βελτιώνοντας τις ικανότητες και την αποδοχή των στελεχών τους.
H Lever A.E. σε συνεργασία με την Profiles International χρησιμοποιεί ψυχομετρικά συστήματα και συστήματα εφαρμοσμένης εργασιακής ψυχολογίας για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η Profiles International αξιοποιεί σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και σταθμίζει τα εργαλεία της σε συνεχή βάση, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές και απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Η Lever A.E. διαθέτει στελέχη & εξωτερικούς συνεργάτες με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία από πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες που, μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, συνδυάζουν ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ οι σύμβουλοί μας, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, υλοποιούν στρατηγικές ανάπτυξης & εκπαίδευσης προσωπικού.

Coaching
Η Lever A.E. παρέχει την υπηρεσία coaching σε στελέχη/επιχειρηματίες, δίνοντας πρόσβαση σε πολύτιμα εργαλεία management, ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία σημερινά ή μελλοντικά καθήκοντα. Είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία δίνει επιπλέον εφόδια στα στελέχη/επιχειρηματία ώστε να οργανώσει και να διοικήσει πιο αποτελεσματικά την επιχείρησή του και τους τομείς της (εγκαθίδρυση της εταιρείας, πρόσληψη και αξιολόγηση προσωπικού, marketing, πωλήσεις σε υφιστάμενο και νέο πελατολόγιο, εισπράξεις, πληρωμές, οικονομικός προγραμματισμός, βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικός έλεγχος, δημόσιες σχέσεις).

Τμήμα Συμβουλευτικής

Ενδεικτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνει το τμήμα συμβουλευτικής της Lever A.E. είναι:

 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)
 • Στρατηγική για την ανάπτυξη
 • Αξιολόγηση βιωσιμότητας επενδύσεων
 • Διαδικασίες και ικανότητες αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού
 • Πωλήσεις και Εξαγωγές
 • Μάρκετινγκ
 • Ικανοποίηση πελατών
 • Δείκτες επιχειρησιακής απόδοσης

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψιν και μελετώνται παράγοντες όπως :
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που θα προφέρονται και τα οφέλη και οι αξίες που προσδίδουν στον καταναλωτή
ο υφιστάμενος ανταγωνισμός και οι επιδόσεις του
ο προσδιορισμός της αγοράς στόχου
το μέγεθος της αγοράς στόχου
το κόστος της επένδυσης
οι βασικές παραδοχές επί μακροοικονομικών δεικτών
οι εκτιμήσεις για τον αναμενόμενο όγκο πωλήσεων
η ανάλυση του παραγωγικού κόστους ή του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών
η τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική που θα ακολουθηθεί για την επιτυχή προσέγγιση της πελατείας
το χρηματοδοτικό σχήμα της υλοποίησης της επένδυσης και ο προσδιορισμός του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης
η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης των πρώτων επτά ετών λειτουργίας όπως η κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως), η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ο προσδιορισμός του νεκρού σημείου (break-even point analysis) και των δεικτών απόδοσης της επένδυσης (NPV, IRR).

Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Στα πλαίσια αυτά, το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βusiness Ρlan) αναφέρεται στους στόχους που τίθενται για την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, αναπτύσσει τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την επίτευξή τους και υπολογίζει και απεικονίζει τα αποτελέσματα των ενεργειών στις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Στρατηγική για την ανάπτυξη

Κάθε επιχείρηση λαμβάνει υπόψη της τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της, τους αντικειμενικούς της στόχους, τις στρατηγικές της επιλογές αλλά και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών. Οι στρατηγικές αποφάσεις αφορούν ολόκληρο το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, το σύνολο των πόρων που αυτή διαθέτει, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο. Επομένως, το βασικό μοντέλο του στρατηγικού μάνατζμεντ θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τις παρακάτω τέσσερις διαδοχικές φάσεις:

 • Ανάλυση περιβάλλοντος
 • Διαμόρφωση
 • Υλοποίηση
 • Αξιολόγηση και Έλεγχο

Αξιολόγηση βιωσιμότητας επενδύσεων

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης επενδύσεων η Lever A.E. ακολουθεί μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία συνίσταται:
Στην αποτύπωση των εξωτερικών μεταβλητών που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της επένδυσης
Στην πρόβλεψη της εξέλιξης των μεταβλητών αυτών στο μέλλον
Στην αποτύπωση των ταμειακών ροών που θα αποφέρει η συγκεκριμένη επένδυση στο μέλλον για τους επενδυτές
Στην εξαγωγή ειδικών χρηματοοικονομικών δεικτών που αποτυπώνουν τη βιωσιμότητα μίας επένδυσης
Επίσης, η Lever A.E. μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς στην αξιοποίηση της περιουσίας τους μέσω της παροχής υπηρεσιών:
Ανάπτυξης ολοκληρωμένου master plan με εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης της περιουσίας
Αξιολόγησης της βιωσιμότητας των σεναρίων διερεύνησης υποψήφιων επενδυτών
Προετοιμασίας τευχών προκήρυξης για την προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης έργων με σύμβαση παραχώρησης (concession agreement)
Τεχνικής υποστήριξης στην προκήρυξη διαγωνισμών και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων
Υποστήριξη διαπραγματεύσεων και όρων συνεργασίας με δυνητικούς επενδυτές.

Διαδικασίες και ικανότητες αποτελεσματικής λειτουργίας του οργανισμού

Η Lever A.E. αναλαμβάνει την οργάνωση ή αναδιοργάνωση μιας επιχείρησής με άμεσο στόχο την επίλυση εσωτερικών προβλημάτων της εταιρείας. Αναλύουμε διεξοδικά τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της και κατόπιν προτείνουμε και αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες μειώνουν τα κόστη και βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Στη συνέχεια μελετούμε και υλοποιούμε εξωστρεφείς στρατηγικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Πωλήσεις και Εξαγωγές

Με πολυετή εμπειρία και γνώση των αγορών, η Lever A.E. αναπτύσσει για λογαριασμό ενός φορέα εγχειρίδια πωλήσεων, για να τις υποστηρίξει στη δημιουργία και εποπτεία ενός επιτυχημένου δικτύου πωλήσεων, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς και τον έλεγχο της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Μάρκετινγκ

H Lever A.E.. αναλαμβάνει την κατάρτιση ενός αποδοτικού Marketing Plan, που βασίζεται σε πλήρη ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρίας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της απαιτούμενης κερδοφορίας.
Με την υπηρεσία του εφαρμοσμένου μάρκετινγκ, η Lever A.E. εφαρμόζει σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, έναν συνδυασμό εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τη βελτίωση της κερδοφορίας και το χτίσιμο μιας ανταγωνιστικά βιώσιμης και επιτυχημένης επιχείρησης.

Δείκτες επιχειρησιακής απόδοσης

Ως μέτρηση της επιχειρησιακής επίδοσης (Performance Measurement) ορίζεται η ποσοτική αποτύπωση των αποτελεσμάτων της παρελθούσας δράσης, ο συνεχής έλεγχος και η αναφορά σχετικά με τα εταιρικά επιτεύγματα σε σχέση με προκαθορισμένους στόχους.
Πρόκειται για ένα εργαλείο που μεταφράζει τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού σε συγκεκριμένους λειτουργικούς στόχους (business objectives) και πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή επίδοση. Συνήθως πραγματοποιείται από τη διοίκηση της επιχείρησης, με άμεση όμως εμπλοκή όλων των ιεραρχικών επιπέδων στη διαδικασία μέτρησης, στοχοθέτησης και παρακολούθησης των στόχων.
Τέλος, να σημειωθεί πως η Διεύθυνση Ιδιωτικού Τομέα της Lever A.E. σε συνεργασία με τις εταιρείες Valueselling, worldviewacademy και Customer Focus, είναι σε θέση να εκπληρώσει το μεγαλύτερο φάσμα προσδοκιών κάθε επιχείρησης παρέχοντάς τους κάθε είδους υπηρεσία που θα βελτιώσει, αναπτύξει και εκσυγχρονίσει τις παραγωγικές τους διαδικασίες και λειτουργίες


ae
deltaengineering
leverlearning
lever
pointers
leverlearning
geomeletitiki
eu-espa-epanek