Lever logo small Lever logo small

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες συνοψίζονται στα κάτωθι:

 1. Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
  Πρόκειται για υπηρεσία που αφορά στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση, έλεγχο και αποτίμηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου αναφορικά με την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την περίοδο 2014 – 2020. Μεταξύ άλλων εξετάζεται η εξειδίκευση των αναπτυξιακών κατευθύνσεων και στρατηγικών στόχων του ΠΕΠ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες συνέργειες τόσο με τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, κλπ.) και την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την περίοδο 2014 – 2020, όσο και με τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός απαιτεί τον εντοπισμό των υλοποιούμενων και των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στην περιοχή παρέμβασης και την εκτίμηση της σκοπιμότητας και της δυνατότητας ένταξης τους στον προγραμματισμό της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την περίοδο 2014 – 2020. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης και υπηρεσίας που παρέχεται από τη Lever Α.Ε. αποτιμώνται οι καλές πρακτικές και αξιολογείται η χρησιμότητας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων αφορά στη χάραξη πολιτικών οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, που συνήθως παίρνουν τη μορφή “Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης”, “Επιχειρησιακών Προγραμμάτων”, “Περιφερειακών Προγραμμάτων” ή “Ενιαίων Εγγράφων Προγραμματισμού”. Μπορεί ακόμα να πρόκειται για ειδικότερο σχεδιασμό Προγραμμάτων, Δράσεων ή Μέτρων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ακόμα και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Υποστήριξη Υλοποίησης ενός προγράμματος μπορεί να αφορά στη διαχείριση και παρακολούθησή του (Σύμβουλος Διαχείρισης) ή την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη βέλτιστη εξειδίκευση και προσαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος (Τεχνικός Σύμβουλος). Η υποστήριξη κατά την εφαρμογή βοηθάει την υπηρεσία ή τον τελικό δικαιούχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της χρηματοδοτούσας αρχής και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο σύνολο του φάσματος των υπηρεσιών της Lever A.E., οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και για το λόγο αυτό η Lever A.E. αναλαμβάνει σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες την διαμόρφωση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε ζητήματα νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα το φάσμα υπηρεσιών που προσφέρεται καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές:

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Φορέων

Συμβάλει στην αποτύπωση, παρακολούθηση και αποτελεσματική εφαρμογή της μακροπρόθεσμης πολιτικής του φορέα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει: ανάλυση του εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος, ανάλυση δυνατοτήτων, αδυναμιών, προοπτικών, απειλών (SWOT), διατύπωση οράματος – αποστολής, κατάρτιση στρατηγικών στόχων, εξειδίκευση αξόνων δράσης και εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης. Ο Επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει κατάρτιση επιχειρησιακών στόχων, ανάλυση δραστηριοτήτων / υπηρεσιών, οργανωτικής δομής – ανθρώπινου δυναμικού και υποδομής, εξειδίκευση λειτουργικού πλαισίου (Διαδικασίες), χρηματοοικονομικό προγραμματισμό. Ενδεικτικές παρεμβάσεις της κατηγορίας αυτής είναι «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του Δημοσίου Χώρου», «Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις».

Master Plan

Μπορεί να αφορούν συγκεκριμένο έργο / επένδυση, θεματική (οικοτουρισμός κλπ) ή και γενικότερο αναπτυξιακό σχέδιο και περιλαμβάνουν: παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης, επισκόπηση σχετικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, αναλυτική περιγραφή της πρότασης και ολοκληρωμένη χωροταξική διευθέτηση, εξειδίκευση στοχευμένων δράσεων, χρηματοδοτικά μέσα και χρηματοοικονομική ανάλυση (για έργα / επενδύσεις), οργάνωση και σχεδιασμό ενεργειών προβολής

Σχέδια Αειφόρου Ανάπτυξης

Προωθούν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη με γνώμονα την αειφορία (περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική διάσταση). Αφορούν είτε συγκεκριμένη θεματική (αγροτική / τουριστική ανάπτυξη κλπ), ή περιοχή και περιλαμβάνουν: παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης, ανάλυση του εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος και ανάλυση SWOT, αναλυτική περιγραφή της πρότασης, εξειδίκευση στοχευμένων δράσεων και χωροθέτηση παρεμβάσεων, χρηματοδοτικά μέσα.

Σχέδια Δράσης για την Κοινωνική Πολιτική

Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί σημαντική παρεχόμενη υπηρεσία για τη Lever A.E. και ήδη στο portfolio υπηρεσιών της έχει αναδείξει ένα σημαντικό και χρήσιμο αριθμό προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

 • Στρατηγικός σχεδιασμός και πλάνο Αντιμετώπισης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  Δημιουργία Πολυκοινωνικών Δομών Υποστήριξης (Υγεία, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Απορία, Ανεργία κλπ.).
 • Δομή Προώθησης της Απασχόλησης.
 • Ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους (ΤΕΒΑ).

Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Έργων Υποδομής

Στόχος είναι η εκτίμηση της βιωσιμότητας και του συνολικού οφέλους του έργου. Περιλαμβάνει τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, ανάλυση SWOT και αξιολόγηση του έργου (δαπάνη σε σχέση με το κοινωνικό όφελος), ανάλυση κινδύνων, χρηματοδοτικό σχήμα, χρηματοοικονομική ανάλυση (εκτίμηση χρηματοροών, δείκτες και σενάρια βιωσιμότητας).

Σύμβουλος Αξιολόγησης Έργων και Προγραμμάτων

Οι υπηρεσίες συμβάλλουν στην αξιολόγηση ή εκτίμηση της αποτελεσματικότητας έργων και προγραμμάτων και παρέχουν κατευθύνσεις προσαρμογής των αντίστοιχων πολιτικών. Αφορούν εκ των προτέρων (ex-ante), ενδιάμεση (on-going) και εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση και περιλαμβάνουν: ανάλυση / επικαιροποίηση έργου ή προγράμματος, αξιολόγηση στόχων, συστήματος δεικτών και μηχανισμών παρακολούθησης, μέτρηση / πρόβλεψη αποτελεσματικότητας, απορρόφησης και αποδοτικότητας (οικονομική και φυσική πρόοδος), εκτίμηση / πρόβλεψη βαθμού επίτευξης στόχων και αποκλίσεων, εντοπισμός κινδύνων, προβλημάτων – αιτιών απόκλισης, προτάσεις αναθεώρησης.

Σχέδια Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Πρόκειται για σχέδια που συμβάλουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών στα οποία συγκαταλέγονται σχέδια διαχείρισης επισκεπτών και μελέτες εκτίμησης φέρουσας ικανότητας και περιλαμβάνουν: παρουσίαση της περιοχής με ανάλυση της θραυστότητας του περιβάλλοντος (σπάνια οικοσυστήματα, είδη προτεραιότητας, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κλπ) και ανάλυση SWOT, δράσεις και παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης, ενέργειες προβολής. Ενδεικτικά σχέδια αυτής της κατηγορίας αποτελούν η «Εφαρμογή Συστημάτων πρόληψης – αντιμετώπισης της ρύπανσης των υδάτων / διάβρωσης των ακτών» και η «Σύνταξη εθνικών αναφορών για τις περιοχές Natura”.

Σχέδια Προβολής – Προώθησης Πολιτιστικού και Τουριστικού Αποθέματος

Τα σχέδια στοχεύουν στην περαιτέρω ανάδειξη του τουριστικού – πολιτιστικού στοιχείου μιας περιοχής και προχωρούν σε αναγνώριση και αναλυτική καταγραφή του εκάστοτε τουριστικού / πολιτιστικού προϊόντος (υποδομές, υπηρεσίες, δυναμικό), περιγραφή υφιστάμενης προσφοράς και ζήτησης, διάγνωση τάσεων στην αγορά, εντοπισμό βασικών ομάδων στόχου και κατάρτιση προφίλ, εξειδίκευση ενεργειών προώθησης – προσδιορισμός καναλιών διανομής (δίκτυα, συμφωνίες / συνεργασίες) και δράσεων προβολής (επικοινωνία, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις). Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες: α) Στρατηγικό Πλάνο ανάπτυξης τουριστικού προορισμού, β) Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της δραστηριότητας λιμανιών, αεροδρομίων, events, γ) marketing plan / προβολή / πλάνο επικοινωνίας.

Μελέτες – Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Πρόκειται για σχέδια ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά και Επενδυτικά ταμεία. Συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμου συστήματος αστικών συγκοινωνιών με εξασφάλιση της προσβασιμότητας, βελτίωση της ασφάλειας, μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης και αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών. Περιλαμβάνει: ανάλυση της κατάστασης κινητικότητας και ανάπτυξη σεναρίων, καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων, ανάπτυξη μέτρων, αρμοδιότητες και κατανομή χρηματοδότησης.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Lever A.E. έχει αναπτύξει μία σειρά υπηρεσιών χρήσιμες προς του ΟΤΑ οι οποίες είναι:

 • Πληροφόρηση πολιτών στο αστικό δίκτυο
 • Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
 • Ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 • Ενθάρρυνση χρήσης ποδηλάτου
 • Ενθάρρυνση ήπιων μορφών κινητικότητας στα σχολεία
 • Μελέτες σκοπιμότητας βιωσιμότητας παρεμβάσεων στην κινητικότητα στο δημόσιο χώρο.

Σχέδια Δράσης Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, προωθώντας το βιοκλιματικό σχεδιασμό και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περιλαμβάνουν: εκτίμηση της αρχικής και τελικής κατάστασης (διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων – μέτρηση καταναλώσεων), καθορισμό επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια και ενεργειακό σχεδιασμό νέων κτιρίων, μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε φωτισμό, κλιματισμό και θέρμανση, μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού – χωροθέτησης και ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.

Ανάπτυξη Σχεδίων Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας

Στοχεύουν στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων αναγκών και ανάδειξης αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Περιλαμβάνουν αρχική διάγνωση της τοπικής αγοράς (δημογραφία, οικονονομία, απασχόληση κλπ) και εντοπισμό βασικών αναγκών, ανάλυση SWOT, εξειδίκευση δράσεων υποστήριξης ανέργων και υφιστάμενων ή δυνητικών επιχειρηματιών (ενημέρωση, κατάρτιση, συμβουλευτική και mentoring), δράσεις σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας (συναντήσεις εργασίας, εργαστήρια, πλατφόρμες), δράσεις ενημέρωσης – διάχυσης – προβολής. Ενδεικτικές υπηρεσίες της Lever A.E. που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι: α) Στρατηγικός σχεδιασμός για την αναδιοργάνωση του παραγωγικού μοντέλου, β) Στρατηγικός, επιχειρησιακός σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης.

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας - ΣΔΙΤ

Οι φορείς του Δημοσίου διαθέτουν μια σημαντική και τις περισσότερες φορές ανεκμετάλλευτη ακίνητη περιουσία. Η μη αξιοποίησή της έχει σαν αποτέλεσμα την απαξίωσή της, την υποβάθμιση του αστικού ή περιαστικού περιβάλλοντος, αλλά και την απώλεια σημαντικών πόρων για το Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση, η Lever A.E. διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με στόχο την μεγιστοποίηση της ακίνητης περιουσίας ενός οργανισμού και την εισροή πρόσθετων πόρων και υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη. Επιπλέον, ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αλλά και γενικότερα στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί το JESSICA. Εκτός από το σχεδιασμό της πρότασης, τον έλεγχο της συμβατότητας με τους στόχους του προγράμματος, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο αντίστοιχο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης, η Lever A.E. αναλαμβάνει σε όλες τις φάσεις του έργου να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, και ειδικότερα:

1. Εξέταση του θεσμικού πλαισίου και τις δυνατότητες αξιοποίησης του εκάστοτε ακινήτου ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται
2. Καταγραφή και την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας με ταυτόχρονη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα χωροταξίας
3. Πραγματογνωμοσύνες
4. Έλεγχος αδειολογικής κατάστασης με δημιουργία φακέλου του κάθε ακινήτου, όπου συγκεντρώνονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, χρήσεις γης, αλλά και οι ελλείψεις που υπάρχουν προκειμένου να είναι σε θέση το ακίνητο να αξιοποιηθεί άμεσα
5. Εκτίμηση αξίας και ιεράρχηση των ακινήτων κάνοντας χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και επιλογή σε συνεργασία με τους φορείς των σημαντικότερων προς αξιοποίηση ακινήτων
6. Δημιουργία master plan για κάθε ακίνητο με συγκεκριμένες προτάσεις και σενάρια για το πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και Οικονομική ανάλυση της επένδυσης
7. Μελέτες, εγκρίσεις, άδειες και επίβλεψη κατασκευής του έργου εφόσον απαιτείται
8. Διερεύνηση προσέλκυσης επενδυτή και υποστήριξη του φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία.


ae
deltaengineering
leverlearning
lever
pointers
leverlearning
geomeletitiki
eu-espa-epanek