ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περιβάλλον

LIFE 2014 – 2020
Στόχος του “LIFE” είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, ενημέρωση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συγχρηματοδότηση πιλοτικών έργων ή έργων επίδειξης με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της “Στρατηγικής Ευρώπης 2020”, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και άλλες σχετικές στρατηγικές που αφορούν σχέδια περιβάλλοντος και κλίματος.
Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο σκέλη:
1. Το «Περιβάλλον» που καλύπτει τους τομείς προτεραιότητας:
περιβάλλον και την αποδοτικότητα των πόρων
φύση & τη βιοποικιλότητα
περιβαλλοντική διακυβέρνηση & πληροφορίες

2. Το «Δράση για το Κλίμα» που καλύπτει τους τομείς προτεραιότητας:
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής
διακυβέρνηση του κλίματος & πληροφορίες

Προϋπολογισμός: 3.400.000.000€

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras