Εσωτερικός Έλεγχος: Ένα Σημαντικό Εργαλείο για τους ΟΤΑ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ένα από τα τρία σύγχρονα εργαλεία Δημόσιας Διοίκησης[1] που έχουν στη διάθεσή τους οι ΟΤΑ ώστε να βελτιώσουν τις Διοικητικές τους λειτουργίες. Πως όμως μπορεί ο Εσωτερικός Έλεγχος να δώσει λύσεις στη πράξη;

 

Αρχικά δίνει λύση στην απουσία καταγεγραμμένων διαδικασιών με συστηματική καταγραφή τους και ανάλυση κινδύνων και αστοχιών που αυτές ενέχουν. Τα οφέλη της καταγραφής δεν αποτυπώνονται μόνο στην καλύτερη πληροφόρηση και έλεγχο που μπορεί να ασκήσει η Διοίκηση εσωτερικά αλλά και στο αίσθημα διαφάνειας που μπορεί να αναπτυχθεί στους πολίτες.

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος καταγράφει τους κινδύνους και παρέχει διαβεβαίωση επάρκειας ή μη των μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης του ΟΤΑ σύμφωνα με τις αρχές αποτελεσματικής διοίκησης κατά τον Ν.4795/2021. Με βάση αυτή, η Διοίκηση είναι σε θέση να γνωρίζει, για πρώτη φορά, τις παθογένειες και τις προβληματικές περιοχές του ΟΤΑ, συστηματικά καταγεγραμμένες και μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (IIA Standards, COSO Framework).

 

Η διαβεβαίωση όμως αποτελεί την μία όψη της προσφοράς του Εσωτερικού Ελέγχου, αφού τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών προτάσεων για τη βελτίωση των λειτουργιών, την εκπλήρωση των στόχων και την ελαχιστοποίηση των δημοσιονομικών κινδύνων (απόφαση ΦΓ8/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου) που διατρέχει ο ΟΤΑ. Πράγματι, το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με τη συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών και γνώση των δομών και διαδικασιών κατά μήκος του ΟΤΑ, είναι σε θέση να προτείνει δικλίδες ελέγχου και να εξοπλίζει την Διοίκηση με ολοκληρωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του ΟΤΑ.

 

[1] Τα άλλα δύο είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και η Εταιρική Διακυβέρνηση.

 

Οι υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου της Lever ΑΕ περιλαμβάνουν:

 

  • Καταγραφή σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου που έχουν οικονομικό αντίκτυπο και επηρεάζουν την δημοσιονομική διαχείριση και τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου.
  • Ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των προϊσταμένων των Υπηρεσιών σε θέμα οργάνωσης, διασφαλίζοντας ελεγκτικές διαδικασίες που εντοπίζουν και αποτρέπουν λάθη – παραλείψεις.
  • Επισήμανση των θεμάτων που ο Δήμος πρέπει να βελτιώσει, ώστε να αποφεύγονται λάθη που θα μπορούσαν να επιδράσουν αρνητικά την οικονομική του κατάσταση.
  • Εντοπισμός των θεμάτων που εμποδίζουν την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του δήμου και επηρεάζουν στην ποιότητα των αποτελεσμάτων που παράγονται από τις οργανικές μονάδες του.

 

Τα στάδια που απαρτίζουν το ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου της Lever ΑΕ είναι:

 

  • Παράδοση Χαρτογράφησης Διαδικασιών της Ελεγχόμενης Διεύθυνσης
  • Μητρώο Διαδικασιών Κινδύνων
  • Πρόγραμμα Ελέγχου της Ελεγχόμενης Διεύθυνσης
  • Συνοπτική παρουσίαση: Συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Χαρτογράφησης των Διαδικασιών
  • Παρουσίαση ευρημάτων: Λεπτομερής ανάλυση των διαφόρων ευρημάτων ανά θεματική περιοχή που να περιλαμβάνει παρατήρηση, επίπτωση, εισήγηση διόρθωσης του προβλήματος, σχόλια ελεγχόμενης μονάδας και σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου της Ελεγχόμενης Διεύθυνσης ΜΕ ΓΝΩΜΗ.
  • Διεξαγωγή εργαστηρίων για την καθοδήγηση, εκπαίδευση και υποστήριξη των στελεχών του δήμου, στη διενέργεια ελεγκτικών δραστηριοτήτων και τη σύνταξη Έκθεσης Έλέγχου.

 

Διάλεξη Γ. Τελεχά  Δ/ντη τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Lever AE στο Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ξάνθη (12-15 Μαΐου 2022)

 

 

 

 

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια;