Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO27001:2013.
 
Επίσης εφαρμόζει και διαδικασίες για τη Διαχείριση και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR).
 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 043319006000

Η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «LEVER Α.Ε.» έχει καταφέρει από το 2010 που ιδρύθηκε να αποτελεί μια εκ των κορυφαίων εταιριών παροχής και υλοποίησης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.  

 

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία της εταιρείας και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Διοίκηση μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει: 

 

  • Αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές προσδοκίες τους, 
  • Αναγνωρίσει του κινδύνους που αφορούν στη αδιάκοπη λειτουργία της,
  • Καθορίσει το υφιστάμενο επίπεδο ασφαλείας,
  • Καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, τους χρόνους και τις αρμοδιότητες για την διαχείριση τυχόν περιστατικού και την ανάκαμψη των λειτουργικών της Τμημάτων.

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την απόλυτη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, για την παροχή των απαιτούμενων πόρων προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση του επιπέδου της επιχειρησιακής συνέχειας και την υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων. 

 

Στόχοι μας είναι: 

 

  • Η ασφάλεια του προσωπικού μας, 
  • Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά επιχειρησιακής συνέχειας,
  • Η διαρκής ετοιμότητα για την αντίδραση σε περιστατικά και το ταχύτερο δυνατό πλήρη ανάκαμψη,
  • Η καθιέρωση κουλτούρας για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλα τα εταιρικά επίπεδα και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και συνεργατών/προμηθευτών μας, της περιοδικής επαναξιολόγησης των απειλών και του αντικτύπου τους στην επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρίας, της εφαρμογής κατάλληλων προγραμμάτων (οργανωτικών και τεχνικών μέτρων) και της διαρκούς παρακολούθησης των κρίσιμων δεικτών επίδοσης. 

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει, καθώς και για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του.   

 

Θεσσαλονίκη, 15.11.2021

 

Για τη Διοίκηση

Θεόδωρος Καριπίδης