Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

Η Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO9001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO27001:2013.
 
Επίσης εφαρμόζει και διαδικασίες για τη Διαχείριση και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ2016/679 (GDPR).
 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 043319006000

Η εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει καταφέρει από το 2010 που ιδρύθηκε να αποτελεί μια εκ των κορυφαίων εταιριών παροχής και υλοποίησης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Είναι φορέας εφαρμογής της τεχνογνωσίας πολυεθνικών Συμβούλων Επιχειρήσεων, παγκοσμίου ηγετών σε υπηρεσίες και συστήματα αξιολόγησης και ανάπτυξης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Αποστολή της εταιρείας μας είναι η συμβολή στην εξέλιξη του επιχειρείν στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη αλλά και αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρείας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που παρέχονται στην αγορά.


Στόχος της εταιρείας μας είναι η συνέχιση και επέκταση των δραστηριοτήτων ενώ ταυτόχρονα να αποφεύγει ή να μετριάζει τα κόστη, τους κινδύνους και τη ζημιά από ενδεχόμενη συμμετοχή σε δωροδοκία, να προάγει την εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές συναλλαγές και να ενισχύει τη φήμη της. Η στόχευση αυτή μπορεί να καταγραφεί σε μερικούς βασικούς άξονες:


  • Τον προσανατολισμό της εταιρείας, ο οποίος ήταν, είναι και θα είναι απαγορευτικός απέναντι στην Δωροδοκία. 
  • Την άμεση συμμόρφωση και σε σχετικές με τη Δωροδοκία νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Τη θέσπιση Κανονισμού Συμμόρφωσης κατάλληλου για το σκοπό της εταιρείας, καθώς επίσης και θέσπιση στόχων κατά της δωροδοκίας και κατάλληλων προγραμμάτων για την ανασκόπηση και την επίτευξή τους
  • Την ενθάρρυνση την ευαισθητοποίηση και την αναφορά ανησυχιών όταν αυτές βασίζονται στην καλή πίστη ή σε βάσιμες υποψίες, χωρίς τον φόβο αντιποίνων
  • Τη διασφάλιση της αρχής και της ανεξαρτησίας της λειτουργίας κατά της δωροδοκίας
  • Το σαφές καθεστώς των συνεπειών της μη συμμόρφωσης με την παρούσα και τον Κανονισμό Συμμόρφωσης της εταιρείας που οφείλει να βρίσκει σύμφωνους και να εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό της εταιρείας, ενώ σε αυτόν δεσμεύονται και όλα τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Τη διαρκή αξιολόγηση της διακινδύνευσης που αφορά σε ζητήματα κατά της Δωροδοκίας, τα οποία μπορεί να εμφανίζονται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μέσω αυτής, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται ιεραρχούνται και αξιολογούνται.
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων κατά της Δωροδοκίας και ελέγχων αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω ανεξάρτητης αρχής συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή πορεία της.
  • Τη μέριμνα για την παρότρυνση των προμηθευτών και συνεργατών μας για διαρκή βελτίωση, και εφαρμόζουμε διαρκώς εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας ώστε να επιτύχουμε την ζητούμενη κουλτούρα και ευαισθησία κατά της Δωροδοκίας.

Με την εφαρμογή των αξόνων αυτών διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με το Σύστημα Κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 37001:2016 και την επιδίωξή μας για διαρκή βελτίωση αυτού

Συνολικά, η Διοίκηση δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος ISO 37001:2016 και της δέσμευσής της στη τήρηση της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας που έχει θεσπίσει, η εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλετε αναφορά σχετικά με κάθε ζήτημα ή υποψία ύπαρξης δωροδοκίας, καλώντας στα τηλέφωνα (τ. 2310 552 113, 2310 541 260). Η εταιρεία δεσμεύεται για προστασία της ανωνυμίας των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιου είδους ανησυχίες/αναφορές, εφόσον το επιθυμούν και τήρηση εχεμύθειας ως προς τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές.

Θεσσαλονίκη, 01-04-2022

 

Για τη Διοίκηση 

Θεόδωρος Καριπίδης