Πολιτική Ποιότητας - Περιβάλλοντος- Ενέργειας - Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

Η εταιρία LEVER Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει καταφέρει από το 2010 που ιδρύθηκε να αποτελεί μια εκ των κορυφαίων εταιριών παροχής και υλοποίησης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και την Αύξηση της Αποτελεσματικότητας στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.  

 

Η LEVER είναι φορέας εφαρμογής της τεχνογνωσίας πολυεθνικών Συμβούλων Επιχειρήσεων, παγκοσμίου ηγετών σε υπηρεσίες και συστήματα αξιολόγησης και ανάπτυξης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Αποστολή της εταιρίας μας είναι η συμβολή στην εξέλιξη του επιχειρείν στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη αλλά και αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρίας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που παρέχονται στην αγορά.

 

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας καθώς και τις περιβαλλοντικές & ενεργειακές πλευρές των δραστηριοτήτων μας.

Η Διοίκηση της LEVER δεσμεύεται:

 

  • Ότι είναι κατάλληλη για το σκοπό και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία και το ρόλο της στην Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Ενεργειακή Διαχείριση και την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας
  • Για τη συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
  • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Ενεργειακή Διαχείριση και την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας, αλλά και την επίτευξη τους
  • Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς την κατεύθυνση αυτή
  • Για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, της Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής Διαχείρισης & της Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 & ISO 45001:2018 αντίστοιχα.
  • Για την παροχή των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας
  • Να ενημερώνει και να επικοινωνεί προς τα Ενδιαφερόμενα Μέρη την Πολιτική της, ώστε να γνωρίζουν τις αρχές και τα αποτελέσματα των προσπαθειών της επιχείρησης σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

 

Η Διοίκηση και τα στελέχη της LEVER ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η επιχείρηση. Η LEVER δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής αλλά και συνολικά του Συστήματος Διαχείρισης, ενώ φροντίζει για την κατάλληλη ενημέρωση και αναθεώρηση σε περίπτωση αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων.

Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου 2023

Για τη Διοίκηση

 

Καριπίδης Θεόδωρος