Εναρκτήρια εκδήλωση για το LIFE RENATA

Το έργο LIFE RENATA “Roadmap for the alignment of EMERALD network establishment and management to NATURA 2000 standards in Moldova” («Εναρμόνιση των διαδικασιών δημιουργίας και διαχείρισης των περιοχών του Δικτύου EMERALD της Μολδαβίας, με τις προδιαγραφές του Δικτύου NATURA 2000 της ΕΕ») συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρόγραμμα LIFE, και έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, σε θεσμικό/νομικό, τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, για τη δημιουργία και διαχείριση του Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Emerald ώστε να εναρμονιστεί με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση οικοτόπων και ειδών. Το έργο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο (2) έτη.

 

Η εταιρεία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είναι ο Συντονιστής του έργου, με ρόλο τη συνολική διαχείριση του έργου, την αποτελεσματική επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του, αλλά και την υποστήριξη σε θέματα παρακολούθησης των δεικτών του έργου, της βιωσιμότητάς του και της εκμετάλλευσης και χρήσης των εργαλείων και των μεθόδων του μετά τη λήξη του.

 

Το έργο επίσης υλοποιούν πέντε (5) οργανισμοί από την Ελλάδα και τη Μολδαβία: το Ινστιτούτο Δασικής Έρευνας και Ανάπτυξης (ICAS) (Μολδαβία), το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), η συμβουλευτική εταιρεία περιβαλλοντικής και ενεργειακής μηχανικής kartECO (Ελλάδα), η ΜΚΟ EcoContact (Μολδαβία) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

 

 

Η επίσημη έναρξη του LIFE RENATA πραγματοποιήθηκε με την εναρκτήρια συνάντηση του έργου (kick-off meeting) στο Κισινάου της Μολδαβίας, στις 13-14 Μαρτίου 2024, με την παρουσία εκπροσώπων όλων των εταίρων, καθώς και εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Μολδαβίας, της Εταιρείας Διατήρησης της Φύσης της Τσεχίας και του αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μολδαβία.

 

Στην εναρκτήρια συνάντηση, πέραν του έργου και των στόχων του από τα μέλη της ομάδας έργου, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση των περιοχών του Δικτύου EMERALD στη Μολδαβία, των οικοτόπων και των ειδών που απαντούν σε αυτές, καθώς και το αντίστοιχο έργο που υλοποιείται από την Τσεχία και Ουκρανία ConNaturLIFE Ukraine – “Project Conservation of Natural Heritage for Life in Ukraine” (Έργο Διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς για τη ζωή στην Ουκρανία).

 

Το έργο LIFE RENATA αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα των σχετικών αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών εμπλεκομένων της Μολδαβίας μέσω: α) της κατανόησης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οικοτόπους και την προστασία των ειδών, β) της κατανόησης των χαρακτηριστικών των περιοχών Natura 2000 και τον εντοπισμό των περιοχών Emerald στη Μολδαβία που φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά, γ) της χρήσης μεθόδων και εργαλείων παρακολούθησης και αναφοράς, και δ) της δημιουργίας Αποθετηρίου Γνώσης αναφορικά με τα δίκτυα προστατευόμενων περιοχών, και βάσης δεδομένων GIS για την καταγραφή και αποτύπωση των περιοχών του δικτύου EMERALD στη Μολδαβία.

 

 

Ακολουθεί το κείμενο στα Αγγλικά

 

LIFE RENATA “Roadmap for the alignment of EMERALD network establishment and management to NATURA 2000 standards in Moldova” is a project co-financed by the European Union, LIFE Programme, aiming at supporting the Republic of Moldova in advancing the establishment and management of the Emerald Network of protected sites and to move closer to the EU standards for the conservation of habitats and species, by providing support in legal, technical and operational level. The project started in February 2024 and is expected to be completed in two (2) years.

 

Lever Development Consultants S.A., member of «Samaras & Partners» Group of Companies, is the Project Coordinator, with the role of overall project management, effective communication and dissemination of its results, but also support in matters of monitoring the project’s indicators, its sustainability and the exploitation and use of its tools and methods after its completion.


The project is also implemented by five (5) organisations from Greece and Moldova: the Institute of Forestry Research and Development (ICAS) (Moldova), the Goulandris Museum of Natural History – Hellenic Center for Habitats/Wetlands (EKBY), the consulting company for environmental and energy engineering kartECO (Greece), the NGO EcoContact (Moldova) and the Ministry of Environment of the Republic of Moldova.

 

The official launch of LIFE RENATA took place with the project’s kick-off meeting held in Chisinau, Moldova, on March 13-14, 2024, with the presence of representatives of all partners, as well as representatives of the Ministry of Environment of Moldova, the Czech Environmental Protection Agency and the Programme Officer EU Delegation in the Republic of Moldova.

At the kick-off meeting, in addition to the presentation of the project and its objectives, the current status of the EMERALD Network sites in Moldova, the habitats and species included, as well as the “sister” project ConNaturLIFE “Project Conservation of Natural Heritage for Life in Ukraine” implemented by the Czech Republic and Ukraine, were presented.

The project is expected to improve the competence of relevant authorities and stakeholders by providing: a) understanding of the European Union Directives on habitats and species protection, b) understanding of the characteristics of Natura 2000 sites and identification of the Emerald sites in Moldova that have these characteristics, c) monitoring and reporting methods and tools, and d) a Knowledge Repository regarding the networks of protected areas, and a GIS database to record and map the sites of the EMERALD network in Moldova.

Χρειάζεστε βοήθεια;