Σχεδιασμός & Υλοποίηση του ΕΑΠ Αγράφων

Η «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», στο σχεδιασμό & υλοποίηση του ΕΑΠ Αγράφων, συνολικού προϋπολογισμού 90 εκ. ευρώ.

 

Στις 31.03.2023 με την υπ΄ αρ. 26650/23.03.2023 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2032/31.03.2023) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Επιτροπή Καθοδήγησης και Ομάδας Συντονισμού για την ΟΧΕ «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων».

Η «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» αντιλαμβανόμενη την αξία του ως άνω έργου και τα πολλαπλά του οφέλη στην τοπική κοινωνία των ορεινών περιοχών, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σημαντικής και ολοκληρωμένης για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλίας για τον ορεινό χώρο, δεδομένου ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει έως σήμερα ξεκάθαρη πολιτική για τις ορεινές περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία συνέβαλλε στα εξής:

• Διαμόρφωσε τη στρατηγική, τη φιλοσοφία ανάπτυξης και τους στόχους του ΕΑΠ
• Συνεργάστηκε αποτελεσματικά με τους τρεις (3) Δήμους της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Αργιθέας και Δήμος Αγράφων) και συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των επιλέξιμων δράσεων και την ιεράρχηση των έργων
• Συνεργάστηκε με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο οργάνωσης και ανάπτυξης του ΕΑΠ

• Υποστήριξε την πρόταση για τη σύσταση και τη συγκρότηση της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Ομάδας Συντονισμού για την ΟΧΕ «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων»
• Υποστήριξε τους ως άνω Δήμους στα επόμενα βήματα, και κυρίως ως προς τη συγκρότηση ομάδων σχεδιασμού

Μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος αντιμετωπίζεται η συνεχιζόμενη ερήμωση του ορεινού όγκου των Αγράφων. Ενισχύονται οι ορεινοί Δήμοι με δράσεις για:

• Προτεραιοποίηση της ποιότητας και βιωσιμότητας των τοπίων και των δραστηριοτήτων / υπηρεσιών περιορίζοντας τη σύγκρουση χρήσεων γης και την πίεση στο φυσικό περιβάλλον και στην πολιτιστική κληρονομιά στα πλαίσια της υπεύθυνης και αποτελεσματικής διαχείρισης.
• Προώθηση της προσπελασιμότητας και των δικτύων επικοινωνίας με ταυτόχρονη ανάδειξη των κοινωνικών υποδομών και δομών. Η εντονότερη χρήση των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με διαδικασίες που απαιτούν φυσική παρουσία και όχι πλήρης υποκατάστασή τους.
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής με στόχο τη θωράκισή της στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη βιωσιμότητα των δασικών οικοσυστημάτων και των γεωργικών ή/και τουριστικών συστημάτων.
• Εφαρμογή της δίκαιης, αειφόρου και βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης της περιοχής, έτσι ώστε οι κάτοικοι, επισκέπτες και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε επίπεδα και συνθήκες διαβίωσης συγκρίσιμες με εκείνες των λοιπών ηπειρωτικών περιοχών.
• Διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγικής δραστηριοποίησης στην περιοχή, μέσω της ενίσχυσης των υφιστάμενων και της ανάπτυξης νέων πεδίων απασχόλησης ικανών να θέσουν τις βάσεις ενός ικανοποιητικού – ποσοτικά και ποιοτικά – πλαισίου διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής.
• Ανάπτυξη υποδομών γνώσης στην περιοχή παρέμβασης, με έμφαση στην καινοτομία και πεδίο εφαρμογής αντικείμενα και επαγγέλματα που λαμβάνουν χώρα στις ορεινές περιοχές ή σε συμπληρωματικά αυτών.
• Ενίσχυση της διάδοσης της γνώσης και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας γύρω από τους πόρους του Ορεινού Όγκου των Αγράφων. Η περεταίρω αξιοποίηση της σύνδεσης του αγροδιατροφικού κλάδου με τον τουριστικό και με καινοτόμα προϊόντα και η στοχευμένη εξωστρέφεια της ταυτότητας και του προϊόντος των Αγράφων.
• Ενίσχυση του ρόλου των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και της διοικητικής τους ικανότητας, όπου καλούνται να παίξουν ένα ρόλο συνέχειας και υποστήριξης στο σύστημα διακυβέρνησης ενός σύνθετου και μεταβαλλόμενου κοινωνικού χώρου.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ
• Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
• Πολιτική στέγασης, με την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων
• Γεωργικός & Κτηνοτροφικός Τομέας
• Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω φορολογικών εργαλείων
• Εγχώριος Τουρισμός
• Έρευνα & καινοτομία σε ορεινές περιοχές
• Ευρυζωνικότητα και νέες τεχνολογίες
• Μικρές επιχειρήσεις και εργαστήρια οικοτεχνίας
• Εξοικονόμηση ενέργειας με δράσεις όπως είναι η εγκατάσταση λαπτήρων LED στους οικισμούς, η χρήση ΑΠΕ στη μικρή κλίμακα σε σπίτια και επιχειρήσεις
• Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (υγείας ή φυσικών φαινομένων) μέσω της δημιουργίας ισχυρού δικτύου επέμβασης. Αξιοποίηση των υφιστάμενων σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μόνιμων κατοίκων και ενίσχυσής τους.

Χρειάζεστε βοήθεια;