Επαναχρησιμοποίηση Νερού από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

Η διατήρηση των υδάτινων πόρων μιας περιοχής και η αξιοποίηση νέων πόρων, όπως είναι η διάθεση ανακτημένου νερού από αστικά λύματα για πολύ συγκεκριμένες χρήσεις, είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας τοπικά αγροτικά προϊόντα, χωρίς να απειλείται η ύδρευση. Η διερεύνηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας για την επένδυση και ανάπτυξη ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί το ζητούμενο. Βασικά βήματα εδώ αποτελούν: αφενός η διαθέσιμη ποσότητα νερού (προσφορά), αφετέρου η αναγνώριση της αγοράς και των επιμέρους χαρακτηριστικών που έχουν οι δυνητικοί χρήστες ανακτημένου νερού (ζήτηση).Η «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» παρέχει σχετική υπηρεσία για τον έλεγχο βιωσιμότητας της εμπορικής διάθεσης ανακτημένου νερού από αστικά λύματα. Προσανατολισμός της εταιρείας εξάλλου, είναι, η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών με έργα.
Τα εργαλεία της εταιρίας είναι: η βαθιά τεχνογνωσία, η σύνθεση και η συνεργασία, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. H εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Υποστηρίζει την ανάπτυξη του πολιτισμού και της οικονομίας σχεδιάζοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και επιβλέποντας την υλοποίηση αυτών για τους πιο κρίσιμους τομείς της κοινωνίας. Δοκιμασμένες διαδικασίες και παραδείγματα καθορίζουν τα βασικά βήματα σε αυτή την προσπάθεια:


• Η ενημέρωση των φορέων και των πολιτών ή των ενώσεών τους,
• η συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων,
• η διασταύρωσή των δεδομένων από ανεξάρτητες πηγές,
• η αξιοποίηση των πληροφοριών από φορείς, πολίτες, και των δεδομένων

γίνεται με τον αρτιότερο τρόπο.


Ας σημειωθεί ότι η «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» έχει μεγάλη εμπειρία σε μεγάλες μελέτες του Δημοσίου, του Ιδιωτικού τομέα και σε Ευρωπαϊκά έργα. Συμμετέχει στην μελέτη Παραγωγής και διάθεσης ανακτημένου νερού στην Ανατολική Αττική, παρέχοντας υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Βιωσιμότητας του Φορέα Διαχείρισης Ανακτημένου Νερού Περιοχής Ανατολικής Αττικής. Και είναι πρώτη στις εξελίξεις, ενός τομέα καινούργιου και πολλά υποσχόμενου για την βιωσιμότητα και ευημερία των κοινωνιών. Η εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων από την μελετητική ομάδα της εταιρείας τεκμηριώνει και βοηθά στον αξιόπιστο σχεδιασμό των απαιτούμενων έργων.


Τα οφέλη από την παραγωγή και διάθεση ανακτημένου νερού είναι σημαντικά για όλους τους πυλώνες βιωσιμότητας:

  • Κοινωνικά οφέλη: νέες ευκαιρίες, ενίσχυση και αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, συμπαρασύροντας αναπτυξιακά κι άλλους παραγωγικούς κλάδους.
  • Περιβαλλοντικά οφέλη: μείωση του ρυπαντικού φορτίου, εξοικονόμηση υδατικών πόρων, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση γύρω από τον κύκλο νερού, εξυγίανση του υπόγειου υδροφορέα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και μείωση της αβεβαιότητας σχετικά με τη διαθεσιμότητα νερού ύδρευσης στο μέλλον.
  • Οικονομικά οφέλη: έσοδα στον Φορέα από τη διάθεση ενός ποιοτικού προϊόντος με ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους.

Γραφική απεικόνιση του κύκλου φυσικού και επεξεργασμένου νερού (Πηγή: Basic information about water reuse., US Environmental Protection Agency, March 2023, epa.gov)


Το ανακτημένο νερό μπορεί χρησιμοποιηθεί σε:
• Εξυγίανση και αναπλήρωση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
• Γεωργικές/κηπευτικές χρήσεις, βοσκοτόπια κ.α.
• Βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις
• Δημοτικές χρήσεις: όπως άρδευση δημόσιων πάρκων και χώρων αναψυχής και άθλησης, πλύσεις δρόμων, κ.α.
• Δημιουργία νέων υγροτόπων
• Πυρόσβεση


Η εν λόγω υπηρεσία χαρτογραφεί τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο ορθός σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων απαιτεί την αναγνώριση στην περιοχή μελέτης όλων των πιθανών χρηστών ανακτημένου νερού και την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος τους.Πιο συγκεκριμένα, η ανάδειξη των ωφελειών από την παραγωγή και τη χρήση ανακτημένου νερού, αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της υπηρεσίας και ενισχύει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. H παραγωγή του ανακυκλωμένου νερού δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες και δύναται να αναδιαρθρώσει και να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Η υπηρεσία για την χρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού, θα ελέγξει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος και σε περίπτωση που είναι θετική, θα προσδιορίσει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας.


Χρειάζεστε βοήθεια;