Εσωτερικός έλεγχος και Εταιρική Διακυβέρνηση

Οι διαδικασίες και οι δομές ενός Οργανισμού, επηρεάζονται τόσο από κινδύνους, οι οποίοι επηρεάζουν την ικανότητα του Οργανισμού να πετύχει τους στόχους του, όσο και από τις προσπάθειες του Οργανισμού να μετριάσει ή να εξαλείψει τους γνωστούς/υπολειμματικούς κινδύνους, καθώς και να ανακαλύψει τους άγνωστους κινδύνους.


Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να θεωρηθούν ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Διακυβέρνησης του Οργανισμού.


Ο Εσωτερικός Έλεγχος ενισχύει την Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω των αντικειμενικών και ανεξάρτητων υπηρεσιών διασφάλισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλες τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων, της χρηματοοικονομικής αναφοράς.


Η διενέργεια ελέγχων (βάση του εντοπισμού και αξιολόγησης των κίνδυνων), η διαβεβαίωση και οι συμβουλευτικές ενέργειες σχετικά με τις διαδικασίες και τις δομές που παρέχει ο Εσωτερικός Έλεγχος, οδηγούν στην οργάνωση και την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.


Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, όπου οι κίνδυνοι αυξάνονται ολοένα, καθώς γίνονται πιο πολύπλοκοι, ο ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου είναι πιθανό να διευρυνθεί σε διάφορους τομείς όπως η διακυβέρνηση των κινδύνων, η κουλτούρα και η συμπεριφορά.


Σήμερα, οι Οργανισμοί αντιμετωπίζουν μια σειρά από κινδύνους που δημιουργούνται από τις νέες τεχνολογίες, τη γεωπολιτική, την κυβερνοασφάλεια και την ανατρεπτική καινοτομία.


Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί βασικό παράγοντα συμμετοχής, στην αποτελεσματικότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ενός Οργανισμού. Η συμμόρφωση των εταιρειών στo πλαίσιo του Ν.4706/2020, οδηγεί στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αποδόσεων των οργανισμών/εταιριών, στην αύξηση της εμπιστοσύνης, στην προστασία των επενδυτών και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας συνεφέρνοντας τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία.

 

Χρειάζεστε βοήθεια;