Κατάργηση ΝΠΔΔ & Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων

Ο Ν.5056/2023 σχετικά με την «Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων», επιφέρει εκ βάθρων αλλαγές τόσο στη δομή όσο και τη διακυβέρνηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Με το παρόν κείμενο επιχειρείται μια συνοπτική αποτύπωση των βασικών αυτών αλλαγών καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα διεξαχθεί η μετάβαση αυτή. Η ανάλυση αυτή θα διαρθρωθεί σε τρεις βασικές θεματικές ενότητες, σχετικές με το ζήτημα. Ειδικότερα:

1.Κατάργηση ΝΠΔΔ & Κοινωφελών Επιχειρήσεων

 

Εκκινώντας από τους φορείς που επηρεάζονται από τις νομοθετικές μεταβολές που επιφέρουν οι διατάξεις του Ν.5056/2023 αυτοί είναι:

α. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463/2006 (Α’ 114)], για τα οποία προβλέπεται η αυτοδίκαιη κατάργησή τους

β. οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463/2006 (Α’ 114)] και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α’ 43), οι οποίες λύονται αυτοδικαίως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης.

 

Η προβλεπόμενη, σύμφωνα με το νόμο, ημερομηνία τόσο για την κατάργηση όσο και για τη λύση των παραπάνω φορέων, είναι η 31η.12.2023, ενώ οι αρμοδιότητες τους μεταβιβάζονται από την 1η.1.2024 στον οικείο, για κάθε φορέα, δήμο. Η διαπίστωσή της κατάργησης ή λύσης του εκάστοτε φορέα διαπιστώνεται με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία, ήτοι μέχρι την 31η.1.2024. Την 29η.06.2024 καταργούνται οι σχολικές επιτροπές των Δήμων.

 

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, οι οποίες ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ:

α) Οι Δ.Ε.Υ.Α. (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1069/1980, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.4483/17)

β) Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ( άρθρα 244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 28 του ν.2738/1999 (Α’ 180).)

γ) Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα (άρθρο 269 ΚΔΚ), (παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.4071/2012)

δ) Τα δημοτικά Ιδρύματα (άρθρα 226 επ. ΚΔΚ)

ε) Οι Σύνδεσμοι των Δήμων (άρθρα 245 επ. ΚΔΚ)

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες των Δήμων (άρθρα 253 επ. ΚΔΚ)

ζ) Οι Δημοτικές επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (παρ.4 του άρθρου 51 του ν.3905/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 44 του ν.3979/2011)

η) Οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες των Δήμων (άρθρο 267 του ν.3463/06 ) (παρ.3 άρθρο 107 ν.3852/2010)

θ) Οι Δημοτικές επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης (παρ.3 άρθρο 111 ν.3852/2010)

ι) Οι Διαδημοτικές επιχειρήσεις – Υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες του π.δ. 410/95- Μέχρι τη λήξη τους (παρ 9 Αρθρο 269 ν.3463/06), (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ εγκ.21/οικ.7950/17.02.2011)

κ) Οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις- Μέχρι τη λήξη τους (παρ 10 Αρθρο 269 ν.3463/06).

λ) Οι Ενεργειακές κοινότητες – Μέχρι τη λήξη τους (παρ. 1 άρθρο 9 ν.4513/18  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 ν.4843/21)

μ) Οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986) (άρθρο 47Α παρ.1 ν.4001/11, όπως προστέθηκε από το άρθρο 87 του ν.5037/23)

ν) Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986) (άρθρο 6Β παρ.1 ν.3468/06, όπως προστέθηκε από το άρθρο 46 του ν.5037/23)

ξ) Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού) (παρ.1 άρθρο 2 ν.4674/20 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.4735/20)

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 52 παρ.1) , δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/23 νομικά πρόσωπα, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση. Η  εξαίρεση αυτή παρέχεται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αίτηση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 15η.11.2023 και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (π.χ. Οικονομικές Καταστάσεις, Πίνακες Προσωπικού κ.λπ.). Δυνητικές περιπτώσεις τέτοιων εξαιρέσεων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν λόγου χάριν: α) το ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ή β) ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ , καθότι η σημασία της τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου στον οποίο εδρεύουν και λειτουργούν είναι τόσο σπουδαία, ώστε ενδεχομένως να δικαιολογούσε μια τέτοια εξαίρεση.Επιπροσθέτως, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί, ότι ο νόμος με σχετική διάταξή του (άρθρο 30 παρ. 1), παρέχει τη δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να συστήνει επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων. Στις επιτροπές αυτές, δύνανται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, ενώ ως πρόεδρος ορίζεται δημοτικός σύμβουλος ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με συναφή με το αντικείμενο της επιτροπής εμπειρία. Παράλληλα, υφίσταται πρόβλεψη για κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Κοινωφελή Επιχείρηση που καταργείται ή λύεται, αντιστοίχως, κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται (άρθρο 59 παρ.2 του ν.3852/2010) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.  


2.Ζητήματα σχετικά με το Προσωπικό και την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

 

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.5056/2023 και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 27 παρ.2 και 29 παρ.2 , Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που απασχολούνται στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται ή τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που λύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήμο μέχρι τη λήξη τους.


Σχετικά με την κατάταξη του προσωπικού, ο νόμος προβλέπει ότι το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες με αυτές που ήδη κατείχε , ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συστήνονται αυτοδικαίως.

Επιπλέον, συστήνονται αυτοδικαίως οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που καταργούνται ή των κοινωφελών επιχειρήσεων που λύονται, για την κάλυψη των οποίων:

α) έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ

β) ή προκήρυξη σύμφωνα με τον ν.2643/1998 (Α΄220) περί μέριμνας για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών

γ) ή των οποίων έχει εγκριθεί η κάλυψη στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων

δ) ή για τις οποίες εκκρεμεί διαδικασία μετάταξης (παρ. 2β άρθρο 27 ν.5056/2023)


Αξίζει να σημειωθεί περεταίρω, ότι το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση δυνάμει του άρθρου 15 του ν.4258/2014 (Α’ 93) στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται ή τις κοινωφελείς επιχειρήσεις που λύονται, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον οικείο δήμο μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης, ενώ αντιστρόφως, το προσωπικό που έχει αποσπαστεί ή μετακινηθεί δυνάμει του παραπάνω άρθρου, από τα ως άνω νομικά πρόσωπα ή κοινωφελείς επιχειρήσεις, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα υποδοχής μέχρι τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης ή μετακίνησης.Όσον αφορά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), οι οικείοι δήμοι σύμφωνα με τον νόμο υποχρεούνται να τον τροποποιήσουν εντός έξι (6) μηνών από την κατάργηση ή λύση των προαναφερόμενων νομικών προσώπων ή κοινωφελών επιχειρήσεων, ήτοι ως τις 30.06.2024 (η ημερομηνία αυτή είναι ενδεικτική, όχι αποκλειστική). Η τροποποίηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).


Κατά την μεταβατική αυτή περίοδο, μέχρι την ως άνω τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., με απόφαση του οικείου δημάρχου ορίζεται ότι ο δήμος εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου ή της κοινωφελούς επιχείρησης που έχει λυθεί με τους εξής δύο τρόπους:

α) με απόφαση Δημάρχου, το προσωπικού του καταργημένου νομικού προσώπου ή κοινωφελούς επιχείρησης, τοποθετείται στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να αποφασισθεί η μετακίνηση υπαλλήλων από μονάδες που δεν χρειάζονται πλέον, σε μονάδες του δήμου που υπάρχει ανάγκη.

β) με απόφαση Δημάρχου, οι οργανικές μονάδες των καταργούμενων νομικών προσώπων, μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Ο.Ε.Υ., υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή αντιδήμαρχο που ο ίδιος ορίζει.

Ενδέχεται, σύμφωνα με τη λειτουργική διάρθρωση του δήμου και τις ανάγκες του, να ακολουθηθεί ένα τρίτο υβριδικό μοντέλο, το οποίο να συνδυάζει τους παραπάνω δύο αναφερόμενους τρόπους (π.χ. κάποια τμήματα του καταργημένου νομικού προσώπου να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του δήμου, ενώ κάποια άλλα να υπάγονται απευθείας στον δήμαρχο ή αντιδήμαρχο που ο ίδιος ορίζει.

Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το νόμο, για τους δήμους στους οποίους καταργούνται νομικά πρόσωπα ή λύονται κοινωφελείς επιχειρήσεις για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, αυξάνεται

από εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) σε ογδόντα τοις εκατό (80%), στους ΟΤΑ α΄ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους. 


3.Δικαιώματα και Υποχρεώσεις – Οικονομικά Θέματα

 

 Από την κατάργηση των οικείων νομικών προσώπων ή τη λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων, προκύπτουν τρείς συνέπειες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους (όπως αυτές προκύπτουν από τα άρθρα 27 και 29 αντίστοιχα του ν.5056/2023:

α) τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία περιέχονται αυτοδικαίως στους δήμους που τα συνέστησαν

β) οι δήμοι υπεισέρχονται ως καθολικοί διάδοχοι σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους

γ) οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τους δήμους ή κατά των δήμων χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους τους για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της εκάστοτε δικής

Ταυτόχρονα ο νόμος προβλέπει, τη σύσταση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον δήμο από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο ή τη κοινωφελή επιχείρηση που έχει λυθεί. Η επιτροπή αποτελείται:

α) τον Προϊστάμενο και ένα (1) στέλεχος των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

β) των αντιδήμαρχο οικονομικών ή άλλον αντιδήμαρχο, σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί δήμαρχος οικονομικών

γ) έναν (1) σύμβουλο της παράταξης της πλειοψηφίας και

δ) τον απερχόμενο πρόεδρο του καταργούμενου νομικού προσώπου ή της κοινωφελούς επιχειρήσεως που έχει λυθεί (σε περίπτωση ενός συμβούλου της παράταξης της πλειοψηφίας)

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου.


Η Επιτροπή επιφορτίζεται με τη σύνταξη έκθεσης καταγραφής και απογραφής, η οποία εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο, ενώ για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ανατεθεί η διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και ενεργειών σε ορκωτούς λογιστές. Τέλος, η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής και απογραφής μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύστασή της.


Όσον αφορά τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων και των κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν λυθεί, μεταφέρονται με απόφαση της οικείας δημοτικής επιτροπής σε λογαριασμό του δήμου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση κλείνουν οι προαναφερθέντες τραπεζικοί λογαριασμοί των καταργούμενων νομικών προσώπων.


Για ζητήματα σχετικά με τον Προϋπολογισμό των οικείων δήμων πρέπει να γίνει η εξής διάκριση:

α) Όταν υπάρχει ψηφισμένος και εγκεκριμένος προϋπολογισμός μέχρι 31.12.2023:

Στις περιπτώσεις αυτές η ορθή πρακτική είναι να γίνει μια έγκαιρη προετοιμασίας τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης της νέας δημοτικής αρχής να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρη συνεννόηση με τους υπευθύνους του προγράμματος (λογισμικού) οικονομικής διαχείρισης για την γρήγορη ενσωμάτωση δεδομένων. Να επισημανθεί ότι με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1187/88878/16.10.2023 δόθηκαν οδηγίες προς του δήμους πρώτον, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Παρατηρητήριο τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ των νομικών προσώπων που, καταργούνται στις 31.12.2023 και των οποίων τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν υποχρεωτικά ενσωματωθεί στο σχέδιο Π/Υ 2024 του δήμου τους και δεύτερον, να μεριμνήσουν για την πλήρη ενημέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας με τα οικονομικά στοιχεία των εν λόγω νομικών προσώπων για τα έτη 2022 και 2023.

β) Όταν δεν υπάρχει ψηφισμένος και εγκεκριμένος προϋπολογισμός μέχρι 31.12.2023:
Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463/2006 (Α’ 114)] ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρου 38 του ν.5056/2023, συμπεριλαμβάνεται ειδική νομοθετική πρόβλεψη με την οποία προβλέπεται για το χρονικό αυτό διάστημα να πληρώνονται οι δαπάνες που γίνονται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων νομικών προσώπων που έχουν λυθεί ή καταργηθεί. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με το ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1172/87909/12.10.2023, δήμοι που δεν έχουν εν ισχύ προϋπολογισμό με την έναρξη της οικονομικής χρήσης του 2024 και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, θα μπορούν να διενεργούν και να πληρώνουν και δαπάνες που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων και κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται ή λύονται – προφανώς όχι πέραν της προθεσμίας που τίθεται με τις διατάξεις αυτές.


Επιπροσθέτως, με τα άρθρα 27 παρ.4 και 29 παρ.4 ορίζεται ότι συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον Δήμο ή μέσω προγραμματικών συμβάσεων της παρ.6 του άρθρου 100 του ν.3852/20210 (σύμβαση με Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) τα παρακάτω:
α) οι αρμοδιότητες των καταργούμενων προσώπων ή κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν λυθεί
β) τα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα ή υπηρεσίας από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς
γ) οι συμβάσεις έργου

 

*Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στα ανωτέρω προγράμματα ανανεώνονται από τον καθολικό διάδοχο, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4765/2021 (Α’ 28) (έως το τέτλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης).


Τέλος, ο νόμος ρυθμίζει με ειδική διάταξη (άρθρο 27 παρ.5 και άρθρο 29 παρ.5) τα ζητήματα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης των υλοποιούμενων προγραμμάτων επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τους ωφελούμενους που απασχολούνται ή προεργάζονται νομικά πρόσωπα ή δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που καταργούνται ή λύονται με τον ν.5056/2023. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατή η συνέχιση όλων των υλοποιούμενων προγραμμάτων επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για τους ωφελούμενους που απασχολούνται ή προεργάζονται σε νομικά πρόσωπα που συστάθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από O.T.A. α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή στις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και καταργούνται με τον ν.5056/2023 καθώς και , σε κάθε έναν εξυπηρετούμενο δήμο που αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών του φορέα που καταργείται.

Χρειάζεστε βοήθεια;