Τα μέλη μας

Βαγγέλης Σταύρου

Με σπουδές στα χρηματοοικονομικά και ειδικότερα κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΙΕΣΟΕΛ και του μεταπτυχιακού τίτλου στην εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική με κατεύθυνση στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Είμαι μέλος του ΟΕΕ, του ΕΙΕΕ, πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του ΥΠ.ΟΙΚ.. Η πολυετής εμπειρία μου ως οικονομικός επιθεωρητής – εσωτερικός ελεγκτής στο Δημόσιο τομέα, έχοντας διενεργήσει πλήθος και διαφόρων τύπων ελέγχων καθώς επίσης και ποιοτικό έλεγχο οικονομικών επιθεωρητών – εσωτερικών ελεγκτών αλλά και σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων, Κανονιστικών Πράξεων και λοιπών εγχειριδίων–οδηγιών με αντικείμενο την οικονομική επιθεώρηση και το εσωτερικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα, μου έχει δώσει όλα τα εφόδια στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου καθώς και στην αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων. Επιδίωξή μου, αποτελεί η προσωπική και ομαδική ανάπτυξη στα πλαίσια των σύγχρονων απαιτήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικές δυσκολίες συναντώνται και συνεχώς εξελίσσονται, όπου απαιτούν υψηλή προσωπική επιστημοσύνη, στις φάσεις εγκαθίδρυσης  συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, αναγνώρισης ποιοτικών κινδύνων και σχεδιασμού αποτελεσματικών δικλίδων συνδυαστικά με τα σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και την εφαρμογή αντικειμενικών και ανεξάρτητων επαγγελματικών προτύπων.