ΣΑΝ Δήμου Λεβαδέων: Διασφαλίζοντας το σύστημα ύδρευσης.

Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Δήμου Λεβαδέων

Η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή Δ.Ε.Υ.Α Λιβαδειάς, πραγματοποιούν τη Μελέτη για τη Σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) του Δήμου Λεβαδέων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Το ΣΑΝ αποτελεί ένα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για την αποτελεσματική διασφάλιση του συστήματος ύδρευσης, επιπλέον της κείμενης νομοθεσίας και των ισχυουσών ρυθμιστικών διατάξεων. 


Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λεβαδεών μετά από τη συγκεκριμένη μελέτη πρόκειται να διασφαλίσει προς όφελος των πολιτών του:


• την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή

• τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση
• τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών


Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μελετών πραγματοποιούνται δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις σε συνδυασμό με επιτόπιες αυτοψίες στα σημεία υδροδότησης (πηγές, γεωτρήσεις) και διαρκή επισκόπηση του συνόλου του δικτύου. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα η πρόληψη εισροής ρυπογόνων ουσιών στο δίκτυο και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, από ότι μόνον με την εφαρμογή χημικών αναλύσεων, οι οποίες είναι πολυδάπανες και γι’ αυτόν τον λόγο πραγματοποιούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα.


Διάγραμμα ασφάλειας νερού χωρίς και με την εφαρμογή ΣΑΝ


Επιπρόσθετα, η ύπαρξη ενός ΣΑΝ διασφαλίζει ότι οι νεότερες γενιές προσωπικού που θα αναλάβουν καθήκοντα στην εκάστοτε Δ.Ε.Υ.Α., θα έχουν στην κατοχή τους μια σειρά σαφών οδηγιών για τη συνέχιση του έργου των προκατόχων τους, χωρίς να απαιτείται η εκμάθηση του συνόλου του δικτύου από μηδενική βάση.


Τα στάδια υλοποίησης ενός ΣΑΝ έχουν ως εξής:

• Προετοιμασία/Σχεδιασμός
• Διαδικασία εκτίμησης
• Επιχειρησιακή παρακολούθηση
• Διαχείριση και Επικοινωνία
• Αναδραστικότητα (Έλεγχος και Επικαιροποίηση)


και παρουσιάζονται στην κάτωθι εικόνα, όπως περιγράφονται στον οδηγό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ): 


Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, όπως περιγράφεται στον οδηγό του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).


Η Μελέτη ΣΑΝ του Δήμου Λεβαδέων αφορά στην εφαρμογή του στο σύνολο των περίπου είκοσι πέντε (25) περιφερειακών δικτύων του Δήμου Λεβαδέων, αλλά και στο κυρίως δίκτυο της πόλης. Στην παρούσα φάση, η εταιρεία«Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» έχει ολοκληρώσει την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), ενώ πραγματοποιήθηκαν η συγκρότηση της ομάδας εργασίας ΣΑΝ, και η πλήρης περιγραφή όλων των δικτύων υδροδότησης, με παράλληλο σχεδιασμό και καθορισμό των απαραίτητων μέτρων ελέγχου. Η ομάδα εργασίας πραγματοποιεί την επιχειρησιακή παρακολούθηση των δικτύων και των μέτρων ελέγχου, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους και, εν συνεχεία, το ΣΑΝ θα αναθεωρηθεί/βελτιωθεί σταδιακά, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Η Μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου 2023.

Χρειάζεστε βοήθεια;