Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 η πρώτη διαβούλευση για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ορεστιάδας.

 

Παρουσία του Δημάρχου Ορεστιάδας, κ. Βασίλη Μαυρίδη, και της ομάδας έργου του Δήμου Ορεστιάδας, η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την τοπική κοινωνία για τη σημασία διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, τονίζοντας τη σημασία των bottom-up διαδικασιών στο σχεδιασμό (από τις αρχικές έως και τα τελικά στάδια).

 

Μεταξύ άλλων το κοινό ενημερώθηκε για τη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΑ, τα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης, τις επιλέξιμες δαπάνες και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν οι τοπικοί φορείς να συνεισφέρουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Μεγάλο πλήθος φορέων, εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, ομάδων πολιτών και απλών κατοίκων συμμετείχε στη συγκεκριμένη εκδήλωση αναδεικνύοντας τη σημασία του συγκεκριμένου σχεδίου για την περιοχή.

 

 

Οι πόλεις αποτελούν σύνθετα συστήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν συνεχώς πληθώρα προκλήσεων που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και άλλες.

 

Η ΕΕ αναγνωρίζοντας ότι οι πόλεις διαδραματίζουν κομβικό ρόλο σε πολλά σύγχρονα ζητήματα, και παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν πηγή λύσεων, έχει εντάξει στους στόχους πολιτικής (ΣΠ) της για την περίοδο 2021-2027 τον ΣΠ 5 «Μία Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της» με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, και της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξειδικεύοντας τον συγκεκριμένο Στόχο Πολιτικής έχει εντάξει στις προτεραιότητες του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος(ΠΕΠ) την έννοιας της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια.

 

Βασικά χωρικά εργαλεία για την επίτευξη του παραπάνω αποτελούν οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι ΣΒΑΑ:

 

• αφορούν αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια

• εφαρμόζονται είτε σε περιοχές με προβλήματα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε σε περιοχές που διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν

• διαθέτουν ολοκληρωμένη στρατηγική με μετρήσιμα αποτελέσματα (χρήση κατάλληλων δεικτών)

• σχεδιάζονται με βάση τον ορθό προσδιορισμό των τοπικών αναπτυξιακών αναγκών και της συμμετοχικής διαδικασίας (αντιμετώπιση σημαντικότερων αναγκών).

 

Χρειάζεστε βοήθεια;