Ο Εσωτερικός Έλεγχος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εσωτερικός Έλεγχος

Στο πλαίσιο της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η εταιρεία «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» έχει αναλάβει την υποστήριξη, καθοδήγηση, καθώς και τη θεωρητική και την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ο έλεγχος εφαρμόζεται σε έξι Τμήματα της Περιφέρειας, στα οποία, συνήθως, παρουσιάζονται κίνδυνοι υψηλού βαθμού. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» θα επικεντρωθούν στα Τμήματα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών, Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης, καθώς και Ωρίμανσης Έργων και Μελετών.

 

Ειδικότερα, η εξειδικευμένη και πιστοποιημένη ομάδα της «Lever – Σύμβουλοι Ανάπτυξης A.E.», με την καθοδήγηση, εκπαίδευση και εν γένει υποστήριξη που θα παρέχει, θα συμβάλει στην διαμόρφωση και εγκαθίδρυση ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θα δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη των κάτωθι πυλώνων:

 

α) Κανονισμός Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

 

β) Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των κινδύνων που πιθανώς υφίστανται

 

γ) Εναρμόνιση του προσωπικού και των σημαντικών Τμημάτων του οργανογράμματος της Περιφέρειας με τα      Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, για τη σταδιακή ανάπτυξη κουλτούρας Εσωτερικού Ελέγχου

 

δ) Προτάσεις βελτίωσης των πιθανών κινδύνων που θα αξιολογηθούν ως κίνδυνοι προς βελτίωση

 

ε) Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, όπου πιθανώς να συναντώνται πεδία προς        ενίσχυση από τις αρχές του Εσωτερικού Ελέγχου

 

 

Τα οφέλη για την Περιφέρεια θα είναι πολλαπλά. Ως Οργανισμός, θα βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί Εσωτερικού Ελέγχου και θα έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του. Οι συνθήκες αυτές  θα δημιουργήσουν, εντός της Περιφέρειας, ένα περιβάλλον το οποίο θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. 

 

Χρειάζεστε βοήθεια;