Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου.

Η εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Αναπτυξιακών φορέων στο σχεδιασμό των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης (Πρόγραμμα LEADER).

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ,  δημοσιοποίησε  προσφάτως την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Η εταιρεία «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» διαθέτοντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον σχεδιασμό αναπτυξιακών στρατηγικών και έχοντας προσφάτως εκπονήσει το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Αγράφων, που αποτελεί το πρώτο διαδημοτικό-διαπεριφερειακό ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για ορεινούς Δήμους της χώρας, επιλέχθηκε από 6 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης στο σχεδιασμό των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξής τους (Πρόγραμμα LEADER), με γνώμονα τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιοχής παρέμβασης τα οποία διαφοροποιούν τις προτεραιότητες της κάθε στρατηγικής.

 

Έτσι, για την Φλώρινα βαρύτητα δόθηκε στην βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της άμβλυνσης των ανισοτήτων και της αντιμετώπισης της φτώχειας και ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής, ενώ για την περιοχή της Τριχωνίδας κύρια προτεραιότητα αποτελεί η σταδιακή αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου της τοπικής οικονομίας στα νέα χωροταξικά δεδομένα και αναπτυξιακές προοπτικές. Για την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας κύρια στόχευση αποτελεί η προστασία και ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος ως κύριου συστατικού στοιχείου της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.

 

Για τις νησιωτικές περιοχές οι προτεραιότητες διαφέρουν από αυτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η στρατηγική της Ζακύνθου δίνει βαρύτητα στην ενίσχυση της αναπτυξιακής αυτάρκειας και αυτοτέλειας της περιοχής, αναδεικνύοντας συνέργειες που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της. Για την περιοχή Κεφαλλονιάς-Ιθάκης βασική προτεραιότητα κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής δόθηκε στην ενδυνάμωση των συσχετισμών μεταξύ του ποιοτικού τουρισμού και της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, ενσωματώνοντας τη χωρική πολυτομεακή και ολοκληρωμένη προσέγγιση. Όσον αφορά την ΠΕ Νήσων Αττικής, αξιοποιώντας το ιδιαίτερο απόθεμα της περιοχής, προτεραιότητα αποτελεί η αειφορική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη.

 

Τα προγράμματα LEADER αποτελούν εδώ και τουλάχιστον τριάντα χρόνια μια συνειδητή επιλογή της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου και η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορούν να επιφέρουν πραγματική διαφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, και να καταστούν ένα σημαντικό εργαλείο για την οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων και την ενσωμάτωση νέων και καινοτόμων τρόπων ικανοποίηση των αναγκών των αγροτικών κοινοτήτων.

 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ως ξεχωριστή παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προσαρμοσμένο όμως σε νέα δεδομένα και ανάγκες όπως η πανδημία COVID-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που έχουν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές.

 

Βασικό στοιχείο των τοπικών στρατηγικών σε αυτή την προγραμματική περίοδο αποτελεί και η υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) και της Πράσινης Βίβλου για την αγροτική ανάπτυξη, η καινοτομία για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της βιοικονομίας, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πολιτικών των «Έξυπνων Χωριών» (Smart Villages) για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων μικρών υποπεριοχών των περιοχών LEADER.

Χρειάζεστε βοήθεια;