Τα μέλη μας

Διαλεκτή Κάππα

Οι σπουδές μου ως πολιτικός μηχανικός στο Τμήμα των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με βοήθησαν ώστε να κατέχω μια σφαιρική γνώση τόσο στα δομοστατικά όσο και στα έργα υποδομής. Με την ένταξη μου στο Τμήμα της Τεχνικής Συμβουλευτικής θέλω να προσφέρω και εγώ στην ανάπτυξη μίας κοινωνίας, φιλικής προς το περιβάλλον με περισσότερους κοινόχρηστους χώρους και σεβασμό προς τον πολίτη και τα εμποδιζόμενα άτομα. Πλέον, προσωπικός μου στόχος αποτελεί ο εμπλουτισμός και η εξέλιξη των γνώσεων μου για να καταφέρω να προσφέρω τα μέγιστα στα έργα που αναλαμβάνω