Τα μέλη μας

Ιωάννα Ποθητάκη

Με σπουδές στο Τμήμα «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. και μεταπτυχιακό δίπλωμα «Πολεοδομίας – Χωροταξίας Περιβάλλοντος και Τοπικής ανάπτυξης» του Πανεπιστημίου Paris I – Panthéon – Sorbonne, αλλά και μέσω της εμπειρίας μου, ερευνητικής (PhDc. με θέμα «Πολλαπλές χρήσεις (Multi-use) του θαλάσσιου χώρου: Η σημασία της κοινωνικής βιωσιμότητας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό») κι επαγγελματικής εμπειρίας, καλύπτω γνωστικά μεγάλο εύρος των θεματικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. και κατά συνέπεια μπορώ να σχεδιάσω και να διαχειριστώ αντίστοιχα έργα για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και για τη διαμόρφωση εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών.
Μέλος μιας ομάδας με διαφορετικές δεξιότητες και διαφορετική τεχνογνωσία που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή ολιστικά και προτείνει στρατηγικά ολοκληρωμένες ή/και στοχευμένες λύσεις.