Τα μέλη μας

Μαρία Κικίδου

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Αστικές Αναπλάσεις (European Joint Master Course in City Regeneration, Italy). Διαθέτω 10ετή εμπειρία σε διαφορετικά πεδία και έργα, στον ιδιωτικό τομέα και τον τομέα της Κοινωνίας των πολιτών, αποκτώντας ποικίλες δεξιότητες, μεταξύ άλλων στη διαχείριση έργων, την ανάπτυξη διαδικασιών και την επικοινωνία. Έχω διοργανώσει ή εισηγηθεί σε εκπαιδευτικές και συμμετοχικές εκδηλώσεις σε 7 χώρες, ενώ στα βασικά πεδία ενδιαφέροντος μου η βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου και η αστική ανάπτυξη, μέσα από την ενεργοποίηση θεσμικών εργαλείων και τη συμμετοχή πολιτών.