Τα μέλη μας

Τάσος Τριανταφύλλου

Είμαι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με εργασιακή εμπειρία σε μελέτες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Έχω συμμετάσχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων χωρικού σχεδιασμού, χωροθέτησης υποδομών, πολεοδομικής οργάνωσης, κτηματογράφησης και στρατηγικού σχεδιασμού της ανάπτυξης με κύριο γνώμονα τις βασικές αρχές της αειφορίας για τη δημιουργία βιώσιμου πλαισίου για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τόσο το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο όσο και η επαγγελματική εμπειρία που απέκτησα διαχρονικά μου προσφέρουν τόσο τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις όσο και τη δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης των ζητημάτων σχεδιασμού του χώρου και της περιφερειακής\τοπικής ανάπτυξης και μου επιτρέπουν να μπορώ να κατανοώ πλήρως και να αναγνωρίζω την αξία της συμμετοχής του συνόλου των δρώντων και των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών σε όλα τα στάδια εκπόνησης των μελετών, με σκοπό την αντικειμενική κατανόηση των τοπικών αναγκών και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των παραγόμενων σχεδίων και πολιτικών.