ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Η αποτελεσματική χρηματοοικονομική διοίκηση αποκτά όλο και σημαντικότερη σημασία στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, ενώ η εφαρμογή επιτυχημένων ενεργειών και πρακτικών επιτρέπει την έγκαιρη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, τόσο σε θέματα λήψης καθημερινής οικονομικής διαχείρισης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, όσο και σε θέματα λήψης στρατηγικών αποφάσεων.

Στα πλαίσια αυτά η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ αναλαμβάνει:

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας (Feasibility Studies)

Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψιν και μελετώνται παράγοντες όπως :

 • τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που θα προφέρονται και τα οφέλη και οι αξίες που προσδίδουν στον καταναλωτή

 • ο υφιστάμενος ανταγωνισμός και οι επιδόσεις του

 • ο προσδιορισμός της αγοράς στόχου

 • το μέγεθος της αγοράς στόχου

 • το κόστος της επένδυσης

 • οι βασικές παραδοχές επί μακροοικονομικών δεικτών

 • οι εκτιμήσεις για τον αναμενόμενο όγκο πωλήσεων

 • η ανάλυση του παραγωγικού κόστους ή του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • η τιμολογιακή και πιστωτική πολιτική που θα ακολουθηθεί για την επιτυχή προσέγγιση της πελατείας

 • το χρηματοδοτικό σχήμα της υλοποίησης της επένδυσης και ο προσδιορισμός του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης

 • η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης των πρώτων επτά ετών λειτουργίας όπως η κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως), η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 • ο προσδιορισμός του νεκρού σημείου (break-even point analysis) και των δεικτών απόδοσης της επένδυσης (NPV, IRR).

Συνοπτικά, ο επενδυτής, μέσω της επιστημονικά τεκμηριωμένης Μελέτης Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας που θα εκπονήσει η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE, θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας ή του επενδυτικού του σχεδίου, έτσι ώστε να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση.

Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μία γραπτή περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει συστηματικά στο μέλλον. Σκοπός του είναι η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τόσο της αγοράς όσο και της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά, την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Στα πλαίσια αυτά, το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βusiness Ρlan) αναφέρεται στους στόχους που τίθενται για την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης, αναπτύσσει τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την επίτευξή τους και υπολογίζει και απεικονίζει τα αποτελέσματα των ενεργειών στις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

 

Σε τι χρησιμεύει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο;


Ως εκ τούτου, το Επιχειρηματικό Σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη πορεία της επιχείρησης στο προσεχές μέλλον αφού:

 • Συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη δομή και οργάνωση της επιχείρησης
 • Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
 • Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης
 • Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται

 

Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι απαραίτητη στην περίπτωση που:

 • Ο φορέας-μέτοχος της επιχείρησης επιθυμεί συγκροτημένα και τεκμηριωμένα να διαμορφώσει στρατηγική ανάπτυξης για την επιχείρησή του και να παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει
 • Η επιχείρηση αναζητά τραπεζική χρηματοδότηση αφού πλέον οι τράπεζες διερευνούν διεξοδικότερα τη δυνατότητα αποπληρωμής της τραπεζικής χρηματοδότησης μέσα από τη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Η επιχείρηση αναζητά επιχορήγηση από κοινοτικά ή άλλα κονδύλια
 • Η επιχείρηση προσβλέπει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.

 

Η δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες:

 • Εισαγωγικά Στοιχεία & Executive summary
 • Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις
 • Μικροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις
 • Αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης
 • Ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • SWOT analysis (δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, πιθανοί κίνδυνοι και απειλές).
 • Στόχοι & στρατηγική ανάπτυξης
 • Εξειδίκευση των στόχων και της στρατηγικής επίτευξης των στόχων ανά τομέα και δραστηριότητα
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και προβλέψεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων (κατάσταση Συνολικών Εσόδων, κατάσταση Οικονομικής Θέσης, κατάσταση Ταμειακών Ροών)
 • Χρηματοδότηση και προσδιορισμός του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης
 • Χρηματοοικονομικοί δείκτες και δείκτες αποδοτικότητας (NPV, IRR)
 • Προσδιορισμός νεκρού σημείου (break-even point analysis)

 

Η μορφή και ο βαθμός στον οποίο θα εμβαθύνει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο προσδιορίζεται τόσο από το σκοπό για τον οποίο προορίζεται όσο και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση λειτουργεί ως ασπίδα της επιχείρησης εν μέσω ύφεσης και αποτελεί το εφαλτήριο για τη περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE αναλαμβάνει την συστηματική ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων της επιχείρησής σας, αναλύει, εντοπίζει και διερευνά τις σημαντικές αποκλίσεις και προτείνει λύσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
 • τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της επιχείρησης και τον εντοπισμό των σημαντικότερων συντελεστών κόστους
 • την επιβεβαίωση των κοστολογίων των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και τη κοστολόγηση των νέων
 • την αποτελεσματικότητα της εφαρμοζόμενης τιμολογιακής και πιστωτικής πολιτικής
 • το προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του κάθε τμήματος της εταιρείας (Profit / Cost Center)
 • την διερεύνηση ευκαιριών για περιορισμό του κόστους λειτουργίας και βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότερης λειτουργίας της επιχείρησης
 • την αξιολόγηση νέων επενδύσεων
 • το χρηματοοικονομικό κόστος των κεφαλαίων που απασχολούνται και τις δυνατότητες περιορισμού τους
 • την άντληση ή επαναχρηματοδότηση των απασχολούμενων κεφαλαίων με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
 • το ταμειακό προγραμματισμό και το προσδιορισμό του ύψους των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης για τη λειτουργία της επιχείρησης και την διερεύνηση τρόπων για το περιορισμό τους καθώς και
 • την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της οικονομικής διεύθυνσης της επιχείρησης.
Αποτιμήσεις Εταιριών

Η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE αναλαμβάνει να εκπονήσει της μελέτη αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης ακολουθώντας τις γενικώς παραδεκτές μεθόδους αποτιμήσεων.

 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη στη περίπτωση:

 • της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων
 • της εισαγωγής νέου επενδυτή στην επιχείρηση μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
 • της πώλησης της επιχείρησης
 • της αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης που αποτελεί στόχο εξαγοράς ή και συγχώνευσης.

 

Οι μέθοδοι αποτίμησης που θα ακολουθηθούν θα επιλεγούν –αναλόγως της περίπτωσης- από τα ακολούθως αναφερόμενα μοντέλα αποτίμησης, όπως η Καθαρή Θέση της επιχείρησης, η Μέθοδος της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, η Μέθοδος της Προεξόφλησης Μερισματικών Αποδόσεων και η Μέθοδος της Κεφαλαιαγοράς.

Αναδιάρθρωση & Εξυγίανση Επιχειρήσεων, Ανασχεδιασμός Τραπεζικού Δανεισ

Η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE αναλύει σε βάθος και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης και στη συνέχεια αναπτύσσει ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση έχει σαφή εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, γνωρίζει επακριβώς τις επιλογές εξόδου από τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα σενάρια διαφυγής που τις παρέχονται.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθείται περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Φάση Α. Αποτύπωση της τρέχουσας Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης.
  Κατά τη Φάση Α’ είναι απαραίτητο να αποτυπωθούν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Επιχείρησης σε τρέχουσες αξίες και αν κριθεί απαραίτητο να αναμορφωθούν οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμοί), αφού ληφθούν υπόψη και οι σημειώσεις του Ορκωτού λογιστή-ελεγκτή.
  Σε περίπτωση που η Επιχείρηση κατέχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, τότε είναι απαραίτητο να υπολογισθεί η τρέχουσα καθαρή θέση και των άλλων εταιρειών, προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία των συμμετοχών σε τρέχουσες αξίες. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η Επιχείρηση έχει παραχωρήσει κεφάλαια σημαντικού ύψους (είτε με τη μορφή του δανεισμού είτε των πιστώσεων) σε τρίτες εταιρείες, τότε πρέπει να υπάρχει ειδική μνεία επί των ενδεχομένων κινδύνων μη ανάκτησης των συγκεκριμένων κεφαλαίων.
  Η σκοπιμότητα της αποτύπωσης της τρέχουσας Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης είναι σημαντική, αφού από αυτήν τεκμηριώνεται η δυνατότητα της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της –κάτι που είναι απαραίτητο να καταδειχθεί προς τις Τράπεζες, αφού αυτό αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης για τον ανασχεδιασμό της αποπληρωμής του δανεισμού.

 

 • Φάση Β. Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN)
  Το επόμενο βήμα της κατάλληλης προετοιμασίας αποτελεί η παρουσίαση προς τις τράπεζες μίας τεκμηριωμένης αλλά σύντομης και συμπαγούς πρότασης, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα αποπληρωμής του δανεισμού από την Επιχείρηση με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται Επιχειρηματικό Σχέδιο στο οποίο παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση της Επιχείρησης και οι λόγοι που την οδήγησαν σ’ αυτήν, αναπτύσσονται οι ενέργειες (ρευστοποίηση παγίων, ανάπτυξη εργασιών, χρονοδιάγραμμα ανάκτησης απαιτήσεων κ.α.) στις οποίες θα προβεί η Επιχείρηση προκειμένου να αναστρέψει την αρνητική πορεία και τελικώς προβλέπονται τα οικονομικά αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές των επόμενων χρήσεων από τις οποίες τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του δανεισμού σε βάθος χρόνου με τους όρους και προϋποθέσεις που προτείνονται σ’ αυτό.

 

 • Φάση Γ. Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες και τους λοιπούς Πιστωτές

 

Η LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις των φορέων της Επιχείρησης σας με τις Τράπεζες και τους άλλους πιστωτές για την υποστήριξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες της, είτε ενεργούν ως υποψήφιοι αγοραστές είτε ως υποψήφιοι πωλητές.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι αρκετά διευρυμένες, περιλαμβάνοντας υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποβολής προσφοράς, την κατάλληλη στρατηγική, τις διαπραγματεύσεις και την επίτευξη επωφελών όρων για μια επιτυχημένη συναλλαγή.

Κατανοώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επιδιώξεις κάθε επιχείρησης, η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE σχεδιάζει την πιο κατάλληλη προσέγγιση για να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 

 • Την αποτίμηση της αξίας και τον εντοπισμό, την ανάλυση και ποσοτικοποίηση των βασικών συνιστωσών που δημιουργούν αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας-στόχου προς εξαγορά ή προς συγχώνευση
 • Την εξέταση όλων των δυνητικών υποψήφιων επενδυτών και εκτίμηση των πιθανών κινήτρων τους, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να διαμορφώσουμε κατάλληλα τη στρατηγική διαπραγματεύσεων και προσφοράς από μέρους του πελάτη μας
 • Την παροχή πληροφοριών αναφορικά με την εκτιμώμενη αξία που αναμένεται να προσδώσει η εταιρεία-στόχος στον πελάτη μας και συμβουλευτική υποστήριξη για μια επιτυχημένη υποβολή προσφοράς
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλο το φάσμα των απαιτήσεων μιας συναλλαγής – από τον καθορισμό της δομής μιας συναλλαγής μέχρι την υποστήριξη του αγοραστή στις διαπραγματεύσεις και την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

 

Χρηματοδοτήσεις

Η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE αναλαμβάνει τον εντοπισμό του βέλτιστου τρόπου εξασφάλισης χρηματοδότησης της επιχείρησης, είτε μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης είτε μέσω των ειδικών δράσεων όπως η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του ΕΤΕΑΝ.

Επιπροσθέτως, η LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE, στα πλαίσια της συνεργασίας της με εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds), αναζητά επιχειρήσεις που αναζητούν μία μονιμότερη μορφή χρηματοδότησης με τη συμμετοχή ενός fund στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Οι υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρέχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, καλύπτοντας τις αντίστοιχες περιοχές διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και βιώσιμης ανάπτυξης.
Χρησιμοποιώντας τις αρχές και πρακτικές του IIA (The Institute of Internal Auditors), αναλύουμε την επιχειρηματική στρατηγική και τις διαδικασίες μίας επιχείρησης και υποστηρίζουμε τη διοίκηση στην κατανόηση των κύριων επιχειρησιακών της κινδύνων και τον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους και αύξησης του κέρδους της επιχείρησης.

 

Με την προσέγγισή μας, η οποία βασίζεται στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών, μπορεί μία επιχείρηση να μετατρέψει τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων από παραδοσιακές λειτουργίες εκτέλεσης μεμονωμένων ελέγχων και λήψης αποφάσεων σε ένα συνολικό σύστημα διασφάλισης της επιχειρηματικής στρατηγικής που θα παράγει προστιθέμενη αξία.

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων
 • Υπηρεσίες Διακυβέρνησης, Ρύθμισης/Εποπτείας & Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης και Ελέγχου Συμμόρφωσης Συμβολαίων

 

Εκτιμήσεις & Μελέτες Αξιοποίησης Ακινήτων

Η αξιοποίηση ενός ακινήτου προϋποθέτει ενδελεχή έρευνα μιας σειράς παραμέτρων, ώστε να τεκμηριωθεί η αποδοτικότερη χρήση του. Η διαδικασία αυτή απαιτεί εμπειρία και γνώση που διαθέτουν τα στελέχη και οι ειδικοί επιστήμονες της LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AE σε συνεργασία με την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, προκειμένου να διεκπεραιώσουν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις ανάγκες της έρευνας και να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις.

 

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς και αφορούν:

 • Μελέτες αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων.
 • Μελέτες για λήψη αποφάσεων επιλογής βέλτιστης χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Μελέτες αξιολόγησης της βέλτιστης και αποδοτικότερης χρήσης ακινήτων.
 • Μελέτες εκτίμησης της αξίας ενός ακινήτου (οικιστικού, εμπορικού, βιομηχανικού κα.)

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 • T.K. 106 71

CONTACT

tw
fb
samaras