Δημoσιος Τομeας | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αξιοποιώντας διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που υιοθετούν τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, την καινοτομία, τις τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Έρευνα και καινοτομία
 • Ψηφιακή Οικονομία
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

ΛΥΣΕΙΣ

 • «Ορίζων Ευρώπη» (Horizon Europe) 
 • Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 
 • Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU)
 • Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
 • Erasmus+
 • Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ενίσχυση της σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη
 • Στήριξη για την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ Δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Ενίσχυση ΜΜΕ
 • Μακρoοικονομική σταθερότητα
 • Διαμόρφωση ειδικευμένου και ανθεκτικού εργατικού δυναμικού 
 • Κατάρτιση, εκπαίδευση όλων των κοινωνικών ομάδων 
 • Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19 και αποκατάστασή της 
 • Επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών μεταφορών
 • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα (Προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος)
 • Αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων 
 • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
 • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ