Δημoσιος Τομeας | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαμορφώνουμε ολοκληρωμένα σχέδια για την οργάνωση του συστήματος μεταφορών των πόλεων, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα και αξιοποιώντας τις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού για την εξασφάλιση λύσεων εστιασμένων στις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Οι παρεμβάσεις σχετικά με τις μετακινήσεις επηρεάζουν μεγάλο πλήθος εμπλεκομένων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και συμφέροντα. 
 • Εξάρτηση μετακινήσεων από μηχανοκίνητα μέσα (Ι.Χ. αυτοκίνητο, κ.ά.)
 • Εξάρτηση των συγχρόνων κοινωνιών από τα ορυκτά καύσιμα
 • Συμφόρηση οδικού δικτύου
 • Άνιση κατανομή δημοσίου χώρου
 • Υποβάθμιση της οδικής ασφάλειας
 • Αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών (ηχορύπανση, αναπνευστικά και καρδιακά νοσήματα, αυξημένο άγχος κ.ά.)
 • Ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στον σχεδιασμό των μεταφορών, η οποία θα προωθεί τις βιώσιμης μορφές μετακίνησης

ΛΥΣΕΙΣ

Με εμπειρία σε περισσότερα από 50 Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έχουμε αναπτύξει μεθόδους:

 • Ολοκληρωμένη κατανόηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος μετακινήσεων
 • Διεξαγωγή κατάλληλων έρευνών και μετρήσεων πεδίου
 • Αποτελεσματική εφαρμογή αρχών Συμμετοχικού Σχεδιασμού σε σχέδια & μελέτες σχετικά με τις μεταφορές
 • Ανάπτυξη και εξειδίκευση της στρατηγικής του Δήμου/Οργανισμού
 • Διαμόρφωση προσαρμοσμένων λύσεων σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενης περιοχής
 • Διασφάλιση ολιστικού σχεδιασμού με ολοκληρωμένες λύσεις που συμβάλουν στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα μετακινήσεων
 • Μεθοδική παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου κατά την εφαρμογή του σχεδίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ολοκληρωμένη στρατηγική για τη συλλογική ανάπτυξη συστήματος μετακινήσεων στην περιοχή μελέτης ή ανάπτυξη επιμέρους υπόσυστημάτων (Μηχανοκίνητη κυκλοφορία, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Ποδήλατο, Βάδισμα, κ.ά.).
 • Διασφάλιση οικονομικά προσιτών εναλλακτικών μετακίνησης
 • Ίση πρόσβαση στις μετακινήσεις 
 • Περιορισμός των περιβαλλοντικών οχλήσεων

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ