Δημoσιος Τομeας | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εισηγούμαστε στην unesco και την ευρωπαϊκή επιτροπή να αναγνωρίσουν, κατοχυρώσουν και να επικοινωνήσουν σε όλο τον κόσμο περισσότερες διαδρομές διαχρονικής εξέλιξης της ανθρώπινης υπόστασης που δημιουργήσαμε … για όλο τον κόσμο, στη χώρα μας

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Έλλειμμα συνοχής στην στρατηγική αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος
 • Μη επαρκής αξιοποίηση του πολιτισμού ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης 
 • Μικρή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών 
 • Εσωστρεφής διαδικασίες προβολής  
 • Απώλεια αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων

ΛΥΣΕΙΣ

 • Ανάδειξη και επιστημονική τεκμηρίωση πολιτιστικών διαδρομών 
 • Αξιοποίηση καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο 
 • Σχέδια Δράσης για την ανάδειξη, ανάπτυξη και διαχείριση 
 • Οργάνωση και υποστήριξη στη δημιουργία φορέων διαχείρισης πολιτιστικών διαδρομών 
 • Αξιοποίηση δυνητικών πηγών χρηματοδότησης 
 • Εισηγούμαστε στην Unesco και στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την πιστοποίηση πολιτιστικών διαδρομών 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ενίσχυση της ταυτότητας των κατοίκων της περιοχής 
 • Προβολή και προώθηση του προορισμού 
 • Ανάδειξη της αξία του πολιτισμού μας
 • Ενίσχυση της ταυτότητας των κατοίκων της περιοχής 
 • Δημιουργία νέων εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων 
 • Διεύρυνση της τουριστικής περιόδου 
 • Αύξηση αριθμού επισκεπτών  
 • Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
 • Πιστοποίηση των πολιτιστικών διαδρομών

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ