Δημoσιος ΤομeαςΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΜΝΗΜΕΙΑ

Η διαφύλαξη της συλλογικής μνήμης και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι σε κατάσταση προϊούσας φθοράς, που επηρεάζει τη μορφή, τη δομή και τη λειτουργία αυτών.
 • Αλλοίωση των μορφολογικών και δομικών χαρακτηριστικών αυτών.
 • Επάπειλούμενοι κίνδυνοι μη αναστρέψιμων βλαβών και προκλήσεις για τη υλική υπόσταση και την αυθεντικότητα αυτών.
 • Υποβάθμιση αξιών (γνωστικών και αισθητικών) περιεχομένου των εν λόγω μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
 • Αδυναμία χρήσης, δυσμενείς συνθήκες επίσκεψης, δυσχερές αναγνώσιμο μνημείων και χώρων, ασαφής έως αδύναμη η πρόσληψη γνώσης και εμπειριών.
 • Αδυναμία αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης.

ΛΥΣΕΙΣ

 • Υποστήριξη των κατά νομό αρμοδίων φορέων κυριότητας, άσκηση της διοίκησης και διαχείριση των ακίνητων μνημείων και οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων.
 • Σύνταξη σχεδίου-πλαισίου διαχείρισης για τη διάσωση, προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αυτών,.
 • Ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και των Διεθνών Αρχών που διέπουν τις επεμβάσεις στα μνημεία.
 • Εκτέλεση εργασιών από τους αρμόδιους φορείς κατά τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία.
 • Υποστήριξη των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη εξωστρεφών δράσεων για τη προβολή του εν λόγω έργου στη κοινωνία και τη συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Ανάσχεση παραγόντων φθοράς, εξάλειψη επαπειλούμενων κινδύνων για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία.
 • Διάσωση μορφολογικών και δομικών χαρακτηριστικών αυτών και αναβάθμιση και ανάδειξη των αξιών και του περιεχομένου τους.
 • Βελτίωση των συνθηκών επίσκεψης, δυνατότητα χρήσης αυτών, πρόσληψη γνώσης και εμπειριών από το κοινό.
 • Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος (δημιουργία υπεραξίας, αύξηση επισκεψιμότητας, προβολή/προώθηση προορισμού, ποιοτική αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος).

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ