Δημoσιος Τομeας | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως ορίζεται στα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου, συνιστά μια λειτουργία επαγγελματικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης, η οποία παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική για τις πρακτικές και δραστηριότητες της διοίκησης, στο επίπεδο του υπουργείου/οργανισμού. Συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας και απόδοσης των κυβερνητικών λειτουργιών, στη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων προσφέροντας στα ανώτατα διοικητικά στελέχη και στους αιρετούς δημόσιους αξιωματούχους διασφάλιση σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και ελέγχου εντός των οργανισμών τους. 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Ανυπαρξία καταγεγραμμένων διαδικασιών και εργασιών ανά τμήμα
 • Έλλειψη επιστημονικά δομημένου οργανογράμματος
 • Ανυπαρξία περιγραφών θέσεων εργασίας με σαφή διαχωρισμό καθηκόντων
 • Έλλειψη στοχοθεσίας σε επίπεδα τμημάτων και υπαλλήλων
 • Αδυναμία άσκησης ελέγχου (control) από την Διοίκηση
 • Έλλειψη μηχανισμού ανατροφοδότησης (feedback) σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών
 • Χαμηλό επίπεδο διαφάνειας
 • Υψηλό επίπεδο δημοσιονομικών κινδύνων (υλικής αφαίρεσης, απεμπόλησης αξιώσεων, σπάταλης διαχείρισης)
 • Χαμηλό επίπεδο πληροφόρησης των πολιτών για την αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών

ΛΥΣΕΙΣ

 • Χαρτογράφηση διαδικασιών με έμφαση σε αυτές που εμπεριέχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο
 • Δημιουργία Μητρώου Κινδύνων με αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση
 • Έλεγχος επί των διαδικασιών και των δικλίδων τους 
 • Θέσπιση αποτελεσματικών δικλίδων (controls)
 • Τακτικοί, έκτακτοι και περιοδικοί έλεγχοι ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες
 • Ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου (reports)
 • Επισήμανση αδυναμιών και απειλών στη Διοίκηση
 • Σαφώς καθορισμένη οργανωσιακή δομή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες 
 • Αύξηση παραγωγικότητας λόγω σαφώς καθορισμένων καθηκόντων
 • Ελαχιστοποίηση δημοσιονομικών κινδύνων
 • Αποτελεσματικότερες λειτουργίες (operations)
 • Νομική και κανονιστική συμμόρφωση (compliance)
 • Παραγωγή συστηματικής και ποιοτικής πληροφόρησης
 • Βέλτιστη λήψη αποφάσεων από την Διοίκηση
 • Διαφάνεια εντός του οργανισμού
 • Ανάπτυξη ανθεκτικότητας του οργανισμού σε εξωγενείς παράγοντες
 • Αύξηση κλίματος εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ