Δημoσιος Τομeας | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνιστά μια δομημένη μορφή σύγχρονης διοίκησης η οποία αποβλέπει συνδυαστικά σε μοντέλα αποφάσεων που ενσωματώνουν τεχνοκρατικά συμπεράσματα, συμβουλευτικές Εσωτερικού Ελέγχου και δικλείδες αξιολόγησης κινδύνων επί αυτών των συμπερασμάτων και των συμβουλευτικών. Μέσω της Εταιρικής Διακυβέρνησης στοχεύεται η μείωση των αστοχιών στις διοικητικές αποφάσεις και διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διοικητικών στόχων σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής ιεραρχίας ενός οργανισμού. 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Οι διαδικασίες και οι δομές ενός Οργανισμού, επηρεάζονται από:

 • Τους κινδύνους οι οποίοι εμποδίζουν τον Οργανισμό να πετύχει τους στόχους του 
 • Την δυσκολία του μετριασμού ή της εξάλειψης των γνωστών/υπολειμματικών κινδύνων καθώς και τη δυσκολία να ανακαλύψει άγνωστους κινδύνους
 • Το ασταθές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον

 

Η Διοικητική Κρίση, η οποία πηγάζει από:

 • Τη πολιτική εξάρτηση
 • Το διάχυτο κομματισμό
 • Την αδυναμία σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών, 
 • Την έλλειψη οργάνωσης
 • Την ακαταλληλότητα  
 • Τη γραφειοκρατία 

 

Το σύστημα διοίκησης πρέπει να είναι ικανό ώστε να παρέχει:

 • Τη διαφάνεια  
 • Την έντιμη διακυβέρνηση
 • Την αύξηση του κύρους του Οργανισμού
 • Την αξιοπιστία
 • Την ενίσχυση της δημόσιας εμπιστοσύνης
 • Την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

ΛΥΣΕΙΣ

Η εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης προϋποθέτει την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες που υποστηρίζουν και ενισχύουν:

 • Την αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας, 
 • Τη λογοδοσία, 
 • Τη δικαιοσύνη,  
 • Τη διαφάνεια ,
 • Τη νέα διοικητική αντίληψη και μεθόδους εργασίας. 

 

Η χρηστή διακυβέρνηση προϋποθέτει: 

 • Ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που να λειτουργεί στην πράξη 
 • Την ηγεσία εκείνη που θα αντιλαμβάνεται άμεσα τις αλλαγές, θα τολμά συνεργασίες – συμμαχίες με γνώση, μεθοδολογία, σχέδιο και δράση.

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αναλαμβάνει ένα ουσιαστικό και αδιάλειπτο ρόλο αναφορικά με: 

 • Τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας
 • Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Τη διαχείριση των κινδύνων
 • Τις δικλείδες ασφαλείας 
 • Το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
 • Τη σύνταξη έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου και την υποβολή της, στην Επιτροπή Ελέγχου/ το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχει:

 • τη διενέργεια ελέγχων  βάση του εντοπισμού και αξιολόγησης των κίνδυνων 
 • τη διαβεβαίωση και τις συμβουλευτικές ενέργειες σχετικά με τις διαδικασίες και τις δομές που παρέχει ο Εσωτερικός Έλεγχος, 

 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος στα πλαίσια του Ν.4795/2021, οδηγεί:

 • στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αποδόσεων των οργανισμών, 
 • στην αύξηση της εμπιστοσύνης και 
 • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας, συνεφέρνοντας τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία.

Η Εταιρική  Διακυβέρνηση θα είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τις εξουσίες, τους ρόλους και τις ευθύνες της πολιτικής και της διοίκησης.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ