Δημoσιος Τομeας | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Αναπτύσσουμε κυκλοφοριακά μοντέλα για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων για σύνθετα έργα συγκοινωνιακής υποδομής

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού πραγματεύονται έργα:
  • υψηλού κόστους και σημαντικής δυσκολίας
  • με σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και την οικονομία,
  • που ενσωματώνουν ένα μεγάλο πλήθος προβλέψεων/εκτιμήσεων για τις μελλοντικές συνθήκες λειτουργίας.
 • Απαιτείται η διασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα επίπεδα αβεβαιότητας λόγω εκτιμήσεων. 
 • Διασφάλιση του ζητήματος με δόμηση και αποτελεσματική βαθμονόμηση ενός Κυκλοφοριακού Μοντέλου.

ΛΥΣΕΙΣ

Το τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. έχει αναπτύξει περισσότερα από τέσσερα (4) μακροσκοπικά κυκλοφοριακά μοντέλα ενώ έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση άλλων πέντε (5), για διαφορετικά μεγέθη πόλεων στην ελληνική επικράτεια. 

 

Ειδικότερα, ως προς τη διαμόρφωση κυκλοφοριακών υποδειγμάτων, το τμήμα:

 • Δυνατότητα δόμησης πολυτροπικού multi-modal) μοντέλου τεσσάρων βημάτων (4-step model) για την πρόβλεψη της ζήτησης μετακινήσεων.
 • Σχεδιασμός, συλλογή  και επεξεργασία  κυκλοφοριακών δεδομένων, 
 • Αξιοποίησης δεδομένων στη δόμηση κυκλοφοριακού μοντέλου.
 • Διαμόρφωση, συντονισμός και επίβλεψη Έρευνας Χαρακτηριστικών των Μετακινήσεων (Προέλευσης – Προορισμού)
 • Διαμόρφωση και συντονισμός Έρευνας Δηλωμένων Προτιμήσεων (δόμηση εξισώσεων κατανομής των μετακινήσεων κατά μεταφορικό μέσο)
 • Ενσωμάτωση προτεινόμενων παρεμβάσεων στο κυκλοφοριακό μοντέλο για αποτίμηση των επιπτώσεων

 

Ενώ τα μακροσκοπικά μοντέλα πρόβλεψης της κυκλοφορίας είναι απαραίτητα για τον στρατηγικό σχεδιασμό των μεταφορών, οι πιο εξειδικευμένες μελέτες χρειάζονται διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας. 

Τα στελέχη του τμήματος έχουν σχετική εμπειρία και σε μικροσκοπικά μοντέλα προσομοίωσης της κυκλοφορίας οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών. Η συγκεκριμένη προσομοίωση επιτρέπει τη λεπτομερέστερη απεικόνιση και την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του δικτύου μετά από μια παρέμβαση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Κάθε κυκλοφοριακό μοντέλο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Είναι το μοναδικό μέσο για την ολιστική αποτίμηση των επιπτώσεων ενός προτεινόμενου έργου ή πολιτικής και μπορεί να συμβάλει πραγματικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό για την περιοχή.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ