Δημoσιος Τομeας | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Αξιολογούμε τη βιωσιμότητα εναλλακτικών λύσεων για την ανάδειξη της βέλτιστης δυνατής παρέμβασης

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

 • Σύνθετη διαδικασία λήψης αποφάσεων για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων έργων μεταφορών
 • Απουσία τεχνογνωσίας και αδυναμία χρήσης κατάλληλων εργαλείων σε Δήμους /Οργανισμούς 
 • Ελλιπής αξιολόγηση του αντικτύπου των παρεμβάσεων στο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

ΛΥΣΕΙΣ

Το τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας της Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόσει τεχνικές και εργαλεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική αξιολόγηση των επιπτώσεων και της βιωσιμότητας σημαντικών παρεμβάσεων στις μεταφορές.

 • Διερεύνηση/αποτίμηση συνθήκων εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις μετακινήσεις (κόστος καυσίμου, περιβαλλοντικές πολιτικές, πολιτικές εξελίξεις, τεχνολογικές τάσεις, ΑΕΠ, κ.ά.)
 • Ποιοτικές αναλύσεις τύπου SWOT, PEST κ.ά.
 • Πολυκριτιριακές αναλύσεις και αναλύσεις τύπου DELPHI
 • Χωρικές αναλύσεις με τη χρήση εργαλείων GIS
 • Ποσοτική αξιολόγηση επιπτώσεων με τη χρήση κυκλοφοριακών μοντέλων
 • Αναλύσεις κόστους – οφέλους και διερεύνηση οικονομικής βιωσιμότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων με δομημένες μεθόδους 
 • Ασφαλής επιλογή και ανάδειξη αποδοτικότερων παρεμβάσεων
 • Αποτελεσματική συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ